Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21504863 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Nabycie urządzeń oświetleniowych
Organizator:Piotr Pawlak BVS Show Lighting
Adres: Żaryna 3/57, 02-593 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:601 972 575
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57284
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-28-0001/20 - Wdrożenie strategii wzorniczej BVS Show Lighting

Opis
Celem zamówienia jest nabycie urządzeń oświetleniowych. Poniższy opis przedmiotu zamówienia formułuje podstawowe wymagane funkcjonalności i parametry urządzeń. Dopuszcza się ofertowanie rozwiązań technologicznych i parametrycznych równoważnych podawanym funkcjonalnościom. Odstępstwa parametryczne będą akceptowalne na poziomie +/-10%. UWAGA! Wszystkie urządzenia należy dostarczyć w opakowaniach umożliwiających ich regularne transportowanie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
RUCHOME GŁOWY TYPU SPOT - 24 SZT.
Ruchoma głowy typu spot o maksymalnej jasności lampy LED, dająca szybkie i gładkie miksowanie kolorów z palety CMY, uzupełnione o możliwość projekcji efektów gobo zarówno na powierzchniach jak i w powietrzu.
Maksymalna waga: 25 kg
Zasilanie: 230V, 50Hz
Zakres zoom: 12° - 36° (1:3)
Kolor: czarny
Moc elementów świecących: 500 W
Maksymalny pobór mocy urządzenia: 800 W
Jasność świecenia: 13 000 lumenów
Klasa wodoodporności: IP 20
Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie
Pryzmat rotacyjny potrójny
Irys 0-100%, efekt pulsacji
Tarcza kolorów: min. 6 filtrów + otwarcie
Sterowanie DMX
W skład realizacji zamówienia wchodzą:
(1.) DOSTAWA Przedmiotu Umowy do siedziby firmy w Giżycku.
(2.) Prezentacja funkcjonalności Przedmiotu Umowy.
(3.) Przekazanie niezbędnej prawnie dokumentacji technicznej wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi.
(4.) Zamawiający nie dopuszcza przedpłaty za urządzenia. Wszelkie płatności realizowane będą po dostarczeniu produktów do siedziby jak w punkcie 1.
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-09
Termin składania:2021-07-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Giżycko
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-12
Koniec realizacji
2021-09-24
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Całość zlecenia do wykonania w ramach jednolitej dostawy.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Warunki zmiany umowy
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą:
o wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
o wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
o wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
o zmiany istotnych regulacji prawnych;
o zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezagrażającej realizacji Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Dostawca przedstawi Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dostawca w celu skutecznego złożenia oferty dostarczy wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:
(1) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
(2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
(3) Inne oświadczenia Dostawcy
(4) Kartę produktową urządzeń wchodzących w skład oferowanego zestawu (wzór własny)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
(A) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim
(B) Oferta musi zawierać następujące elementy
(i.) pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr identyfikacji podatkowej)
(ii.) nazwę i numer zapytania ofertowego
(iii.) cenę całkowitą netto i brutto oraz walutę.
(iv.) czas trwania oferowanej gwarancji - minimalna gwarancja to 12 miesięcy
(v.) termin dostawy - maksymalny termin dostawy wskazano w opisie przedmiotu zamówienia
(vi.) datę przygotowania i termin ważności oferty
(vii.) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu.
(viii.) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
(ix.) pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
ZASTRZEŻENIA
(1.) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
(2.) W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu upływu terminu składania ofert.
(3.) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
(4.) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
(5.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
(6.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
(7.) W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym Dostawcą.
(8.) Złożenie oferty w postępowanie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę należy dostarczyć z dopiskiem ,,OFERTA 3/1.4/2020":
a) na adres poczty elektronicznej piotr@bvs.com.pl LUB
b) przez Bazę Konkurencyjności LUB
c) osobiście w siedzibie firmy w Giżycku - ul. Żeglarska 7 LUB
d) osobiście w siedzibie firmy w Warszawie - ul. Żaryna 3 lok 57.
Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Oferty przyjmowane są do godziny 23:59:59 zgodnie z czasem wpływu widniejącym na serwerze Zamawiającego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-02
Data ostatniej zmiany
2021-07-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA KOŃCOWA OFERTY NETTO
Cena najniższej oferty/Cena ocenianej oferty x 90 PKT.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA NA URZĄDZENIA
Gwarancji udzielono na okres:
o co najmniej 12 miesięcy - 0 pkt.
o co najmniej 24 miesięcy - 10 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Pawlak
tel.: 601 972 575
e-mail: piotr.pawlak@bvs.com.pl
Kod CPV:31500000-1
Numer dokumentu:2021-8283-57284, 3/1.4/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: