Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Nadzór inwestorski dla robót budowlanych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego
Adres: Poznańska 15, 62-200 Gniezno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 061/ 423 85 00; fax. 061/ 426 11 18
E-mail:
Opis:I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski dla robót budowlanych polegających na wykonaniu
prac związanych z wymianą wewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków wraz z
rozbudową wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie szpitala:
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wraz z przyłączami i armaturą- ok.1935 metrów
Wewnętrzna instalacja wodociągowa wraz przyłączami i armaturą - ok. 1200 metrów
Wykonanie przyłączy ciepłej wody użytkowej do budynków nr 25 oraz 30
Szczegółowy zakres prac opisany jest w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie
www.dziekanka.net w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/roboty budowlane do 554 8000
euro.
Prace ziemne prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.
Inspektor robót wodno - kanalizacyjnych zobowiązany jest do współpracy i koordynowania frontu
prac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego robót drogowych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa: 29.05.2018 godz. 9:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat
Budynek Administracji Szpitala, Gniezno, ul. Poznańska 15
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 29.05.2018 godz. 10:00
Termin składania:2018-05-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji inwestycji, nie dłużej niż do 31.10.2018r.
Wymagania:II. Warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje 1 (jedną) osobą która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych, której zostanie powierzona funkcja inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej). W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Zadanie finansowane jest ze środków krajowych - dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

III. Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Termin płatności: 100% wynagrodzenia 30 dni od otrzymania faktury
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Oferty mogą być złożone drogą pocztową i opakowane w kopercie z oznaczeniem:

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z inwestycją dotyczącą wykonania wymiany sieci przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej".

lub faxem pod numer /061/ 423 86 97 lub w wersji elektronicznej, na adres: beata.golec@dziekanka.net,
Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów: Beata Golec, tel. /061/ 423 86 71 (Dział Zamówień Publicznych) oraz Szymon Koźlarek, tel. /061/ 423 86 76 (Dział Techniczny).
Numer dokumentu:20/U/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: