Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Nadzór spawalniczy
Organizator:1 Regionalna Baza Logistyczna
Adres: ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 472 367, tel. 261 412 307
Opis:Regionalna Baza Logistyczna
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Nadzór spawalniczy zgodny z PN -EN ISO 14731
lub równoważny zgodny z przepisami PRS w ramach naprawy kontenerów
stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem kontenerów
zbiornikowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia - wykonywania usługi:
Do zadań należeć będzie:
- obecność Zleceniobiorcy podczas przyjmowania kontenera do naprawy po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu, weryfikacji dokumentami naprawczej (protokołu stanu
technicznego) i określenia zakresu prac spawalniczych oraz metod pokrewnych;
- obecność Zleceniobiorcy przy odbiorze międzyoperacyjnym kontenera po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, celem weryfikaqi
wykonanych prac spawalniczych oraz metod pokrewnych;
- obecność Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb co najmniej raz w tygodniu podczas
trwania procesu naprawczego;
- udzielanie Zleceniodawcy lub jego pracownikom konsultacji telefonicznych bez ograniczeń;
- wykonywanie niezbędnej dokumentacji i zapisów oraz ich przekazywanie Zleceniodawcy
drogą elektroniczną;
- koordynowanie prac naprawczych w zakresie technologii spawania i metod pokrewnych;
- prowadzenie i aktualizowanie ,,Rejestru spawaczy" Zleceniodawcy posiadających
uprawnienia do spawania konstrukt;
- orzekanie na podstawie wyników badań złączy wykonywanych przez spawaczy,
o przedłużeniu posiadanych przez nich uprawnień;
- przygotowanie i udział w przedsięwzięciach związanych z przedłużeniem ważności
uznania zakładu w zakresie technologii spawania.
Miejsce wykonywania czynności związanych z nadzorem:
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Wojska Polskiego 76/5, 78-601 Wałcz do dnia 03.01.2019 r.,
do godz. 10;00.
Otwarcie ofert:8. Termin otwarcia ofert: 03 stycznia 2019 r. godz. 10;30.
Termin składania:2019-01-03
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.
5. Miejsce wykonywania czynności związanych z nadzorem: Rejonowe Warsztaty
Techniczne ul. Zaświat 2, 85-915 Bydgoszcz
Wymagania:6. Okres gwarancji: nie dotyczy
9. Warunki płatności: przelew do 30 dni.
10. Termin związania ofertą: do 31.12.2019 r.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Po zatwierdzeniu przez dowódcę protokołu z przeprowadzonego rozeznania
cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
www.1rblog.wp.mil.pl
2) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową)
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
3) Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia
podpisania umowy aktualnego certyfikatu VT1 i VT2 oraz Europejskiego
Dyplomu Inżyniera Spawalnika.
15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnosi do niego zastrzeżeń.
16. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej
(ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej
pełną czytelność jej treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana
przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2) Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się
aby Wykonawca:
a) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku
jej zapisania),
b) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
c) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
3) Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu
otwarcia ofert.
4) Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA (BP)
na usługę wykonywania Nadzoru spawalniczego zgodnego z PN -EN ISO 14731
lub równoważny zgodny z przepisami PRS w ramach naprawy kontenerów
stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych
nr sprawy wg rejestru 2609/2018
nie otwierać do dnia 03.01.2019 r. do godziny 10.30"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego
napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi
(ewidencyjnymi).
5) Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone
przez Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię
wymaganego dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność
z oryginałem, przez Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się
pełnomocnictwem rodzajowym do reprezentowania Wykonawcy.
7) Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja
nie będzie mogła sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej,
w języku polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z ppkt. 4 i przesłać do
Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
Kontakt:11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie proceduralnym - st. chor. szt. Mirosław FRANCUZIK, tel. 261 472 367
o w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Ryszard JAROSZ tel. 261 412 307
Numer dokumentu:2609/2018
Źródło: Internet i własne