Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17364132 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-21
Przedmiot ogłoszenia:NAPRAWA BIEŻĄCA SYSTEMÓW WODNYCH
Organizator:KOMENDA PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax 261-24-23-09
E-mail:
Opis:NAPRAWA BIEŻĄCA SYSTEMÓW WODNYCH NA JEDNOSTCE SD-11

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Danych Uzupełniających do 1WZ stanowiących załącznik nr 2 do IWZ (Do pobrania osobno).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, budynek Nr 34 - sztab, pok. nr 13 parter, do dnia 30.05.2019 r. do godziny 09.30.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, budynek Nr 34 - sztab, pok. nr 110, I piętro w dniu: 30.05.2019 r. o godz.: 10.00.
Termin składania:2019-05-30
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1. Podstawą ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
27. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od terminu jej otwarcia.
28. Zamawiający będzie wymagał, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy wysokości 5% wartości brutto zamówienia.
29. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Istotnych Warunków Zamówienia.
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
31. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
Wadium nie jest wymagane.
Uwagi:Powyższe zamówienie jest zamówieniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w myśl art. 2 ust. 5b, 5c, 8a, art. 13la ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), prowadzone na podstawie ,, Regulamin udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. U ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych realizowanych w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście" oraz Istotnych Warunków Zamówienia..
Kod CPV:50640000-3.
Numer dokumentu:07/R/T0/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: