Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa bram przednich i tylnych po przeglądzie Strefy USR
Organizator:31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny
Adres: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/ fax: +48 261 548 555, tel. 261 548 383
E-mail:
Opis:31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny,
jako Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z póź. zm.) na zadania pn: ,,Naprawa bram przednich i tylnych po przeglądzie Strefy USR kompleks 6035 na terenie 31. BLT w Krzesinach".

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Naprawa bram przednich i tylnych po przeglądzie Strefy USR kompleks 6035 na terenie 31. BLT w Krzesinach".
2. Zakres robót planowanych do wykonania w ramach zadania szczegółowo określa formularz cenowy załącznik nr 2 i 3 załączony do niniejszego zaproszenia.
3. Planowane roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Polskimi Normami.
Wszystkie realizować roboty realizować zgodnie DTR urządzenia, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.
Zastosowane materiały muszą posiadać atesty - świadectwa dopuszczenia certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje i DTR urządzenia.
Materiały z demontażu:
Odpady powstałe z demontażu należy gromadzić w wyznaczonym miejscu wskazanym przez Inwestora lub Użytkownika. Wyroby metalowe - rozliczyć z użytkownikiem przy udziale inspektora nadzoru i przekazać do magazynu Infrastruktury 31.BLT na podstawie Protokołu odzysku materiału z demontażu.
Pozostałe zdemontowane odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesłać na adres 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, złożyć osobiście w kancelarii 31. BLT (z dopiskiem Infrastruktura) lub przesłać e-mail na adres wak3@poczta.onet.pl do dnia 07.11.2019 r.
Kancelaria Jawna (wejście do jednostki od strony ulicy Głuszyna).
UWAGA!!! Kancelaria jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy
Termin składania:2019-11-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:C. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty:

Minimum 12 miesięcy
D. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1.Ostateczną cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego formularza cenowego załącznik nr 2 i 3 i przenieś do formularza ofertowego załącznik nr 1
2.Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

E. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium:
cena o wadze 100 %.

F. Termin związania ofertą :
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

G. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

1. Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Złożona oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
3. Złożenie do oferty aktualnego aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
3. Do oferty należy dołączyć formularze cenowe sporządzony na podstawie załączonego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia,
J. Inne postanowienia:

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej w II strefie ochronnej Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren JW. 1156) posiadali obywatelstwo polskie.
Kontakt:Osoby do kontaktu z Zamawiającym :
Sebastian Małecki tel. 261 548 383- kwestie merytoryczne i formalne.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: