Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa dachu
Organizator:Urząd Morski w Szczecinie
Adres: pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel +48 (91) 44 03 400 Fax: +48 (91) 43 44 656, tel. 91 44 03 466
E-mail:
Opis:Tytuł zamówienia
,,Naprawa dachu nad klatką schodową ,,E" i wieżyczkami na budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin".
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy,
b) rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
z blachy nie nadającej się do użytku,
c) rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku,
d) rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,
e) kładzenie izolacji przeciwwilgociowej na zimno z lepiku asfaltowego,
f) pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
g) pokrycie dachów dachówką z odzysku,
h) rozebranie elementów więźb dachowych, ołacenie dachu,
i) pokrycie dachów dachówką - karpiówką ceramiczną,
j) rozebranie obróbek gzymsów i pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się
do użytku,
k) wywóz i utylizacja papy z rozbiórki oraz pozostałych odpadów.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony Przedmiar robót - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 7 dni kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz. 15:00 z dopiskiem oferta na : ,,Naprawa dachu nad klatką schodową ,,E" i wieżyczkami na budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin".
termin składania ofert; 09.07.2020
Termin składania:2020-07-09
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu*
brak
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę - załącznik Nr 4 do zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto podana w pln
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto podana w pln
f) termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy
g) okres gwarancji*- 24 miesiące
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) warunki płatności
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) -załącznik nr 5
l) formularz oferty- załącznik nr 2
m) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3
Kontakt:Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:
Mirosław Kozik tel. 91 44 03 466, e-mail: wkozik@ums.gov.pl
Monika Maliszewska-Poterucha tel. 91 4403424, e-mail mmaliszewska@ums.gov.pl
Numer dokumentu:PO.II.2691.132.20, GA-IV.2691.10.20 MK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: