Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa dachu budynku mieszkalnego
Organizator:Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Odział Terenowy w Poznaniu
Adres: ul. Fredry 12, 61-701 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 61 856 06 01
Opis:Naprawa dachu budynku mieszkalnego- oficyna w Murzynowie Kościelnym 54 gm. Dominowo będącego w zasobie KOWR O/T w Poznaniu.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania oferty:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań do dnia kancelaria Zamawiającego perter do dnia 19.10.2017 do godz. 12.00. w zamkniętej kopercie z pieczątką firmową i dopiskiem: ,,Oferta naprawa dachu budynku mieszkalnego - oficyna Murzynowo Kościelne 54 gm. Dominowo, nie otwierać przed 19.10.2017r".
Termin składania:2017-10-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
40 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.
Wymagania:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
- dysponują 1 osobą która będzie pełnie obowiązki kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawa Budowlanego ( Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
- w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie dachu.
6. Zawartość składanej oferty:
- formularz ofertowy zgodny w treści z zał. nr 1,
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nie upoważniona we właściwym rejestrze lub ewidencji,
- odpis z właściwego rejestru lub CEIDG ,
- wykaz robót zgodnie z treścią załącznika nr 2,
- dowody określające czy roboty wykazane w zał. nr 2 zostały wykonane należycie,
- wykaz osób zgodnych z zał. nr 3,
7. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
Źródło: Internet i własne
Załączniki: