Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa docieplenia ścian szczytowych budynków
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim
Adres: ul. 11 Listopada 10, 17-100 Bielsk Podlaski
Województwo / powiat: podlaskie, pow. bielski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (085) 731-20-00, tel. (085)731-20-02, tel. (085)731-20-25
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie docieplenia ścian szczytowych budynków będących w zasobach S.M. w Bielsku Podlaskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu , polegającego na naprawie ścian szczytowych niżej wymienionych budynków:
o Ul. Sienkiewicza 7A
o Ul. Kazanowskiego 10
o Ul. Kazanowskiego 24
o Ul. Kazanowskiego 24A
o Ul. Ogrodowa 9
o Ul. Ogrodowa 11A
o Ul. Ogrodowa 13A
zgodnie z projektem technicznym znajdującym się do wglądu w biurze S.M. pokój Nr 4. 2.3.Zamawiający zastrzega sobie zlecenie oferentom, którzy wygrają przetarg, wykonanie robót tego samego typu w swoich zasobach, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i projekcie Umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, o ile ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia, na jakie podpisana zostanie umowa. 2.4. Ogólne wymagania dla materiałów:
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.l Ustawy Prawo budowlane, materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie na warunkach określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim Ul. 11 Listopada 10 pok.10 (sekretariat) nie później niż do dnia 14.05.2024r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2024 roku o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim Ul. 11 Listopada 10 .
Termin składania:2024-05-14
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy realizować w terminie do dnia 31 października 2024 r.
Wadium:5.000,00 zł
Wymagania:Za nieterminowe wykonanie zamówienia Wykonawca będzie obciążany karami umownymi zgodnie z odpowiednimi zapisami Umowy (Zał. Nr 4 do SIWZ)
4.WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW:
1) wy kazanie, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi 2)posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia budowlane),
3) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania danego zamówienia, znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) udzielenie gwarancji na wykonane roboty i na materiały co najmniej 3 lata .
5) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie § 16 ust 1 pkt. 1-8 ,,Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy" i akceptacja bez zastrzeżeń przepisów tego Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie i nieważności oferty oraz zawartej umowy o to zamówienie.
6) wniesienie wadium zgodnie z warunkami określonymi niniejszą SIWZ ust. 8
7) niniejszą instrukcję oraz dokumenty składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.
5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu oraz w celu umożliwienia oceny ofert każdy oferent złoży następujące dokumenty:
5.1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w tym obowiązkowo kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
5.2. Aktualny w dniu przetargu wyciąg z właściwego rejestru stwierdzającego stan prawny, osoby mogącej zaciągać zobowiązania w imieniu oferenta, miejsce rejestracji oraz zakres działalności Oferenta, potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem..
5.3.Aktualne w dniu przetargu dokumenty stwierdzające nie zaleganie przez oferenta z opłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub odroczenie tych płatności, wystawione przez Urząd Skarbowy i ZUS (data wystawienia nie później niż 6 tygodni przed dniem przetargu)
5.4. Referencje wystawione przez Zamawiających dla oferenta potwierdzające prawidłowe wykonanie robót o podobnym charakterze . Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tych referencji w celu potwierdzenia, że oferent gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia
5.5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
5.6. Dowód wniesienia wadium
5.7. Oświadczenie złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ
5.8. Kompletną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ
Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczone) za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie, spowoduje odrzucenie oferty.
6. KRYTERIA OCENY OFERT.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym przetargu cena - 100 %
7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
7.1. Oferent, który wygra przetarg wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 5 % ceny oferty brutto na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Zał. Nr 4 do niniejszej SIWZ. 30% wniesionego zabezpieczenia będzie służyć do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w przetargu wysokość wynagrodzenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostaje zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po ich odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia zostaje zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.
7.2. Na pisemny wniosek Oferenta, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy może zostać przelana odpowiednia kwota z wadium wniesionego na konto Zamawiającego w formie pieniężnej.
8. WADIUM.
8.1. Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w kwocie 5.000,00 zł.
8.2. Wadium należy wnieść najpóźniej do godz. 10.00 dnia: 14.05.2024r. na konto:
PKO BP S.A.O/Bielsk Podlaski 14 1020 1332 0000 1402 0027 0959
8.3. Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.
8.4. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionego w pieniądzu wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zamawiający przekaże do banku w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg , lecz nie później niż następnego dnia po upływie okresu związania ofertą.
8.5.Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz zamawiającego m.in. w przypadku gdy:
o odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
o odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, na zasadach określonych w SIWZ,
o zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta,
9.2. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostanie oferta.
9.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
9.4. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Przetarg nieograniczony - oferta na docieplenie ścian szczytowych NIE OTWIERAĆ PRZED:14.05.2024r. godz.1005.
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta.
9.5. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA ".
9.6. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie ,, WYCOFANIE"
9.7. Koperty oznaczone napisem ,, WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.
10.1.Przed terminem otwarcia ofert oferent może zwrócić się o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający odpowie na każde pytanie oferentów i poinformuje wszystkich zainteresowanych.
11. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
12.2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.
13.TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - waga - 100 %
13.2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących tre
Ści złożonej oferty.
13.3. Zamawiający wezwie Oferenta do poprawienia w ofercie oczywistych błędów i pomyłek o ile takie wystąpią.
13.4. Jeżeli oferent nie poprawi błędów oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.
13.5Jeżeli poprawienie błędów spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna dla oferenta i zamawiającego będzie poprawiona cena.
13.6. Podczas postępowania o zamówienie w tym publicznego otwarcia ofert Komisja postępuje zgodnie z zapisami ,,Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy". Regulamin ten wyłożony jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, (I piętro) i konieczne jest zapoznanie się z nim przez oferentów przed złożeniem oferty. Zgodnie z w/w Regulaminem przetarg będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Po otwarciu i sprawdzeniu ofert, do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty (nie więcej niż cztery). W drugim etapie zostaną przeprowadzone negocjacje. Zgodnie z §33 pkt. 8 w/w Regulaminu, dopuszcza się prowadzenie negocjacji z oferentami, których przedstawiciele są nieobecni podczas publicznego otwarcia ofert, za pomocą dostępnych środków informacji. Zwycięzca negocjacji jest równocześnie oferentem wygrywającym przetarg.
13.7. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Kontakt:14. WYKAZ OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
1.Cezary Szerszenowicz p. Nr 4 tel. (085)731-20-02 2.Danuta Tworkowska p. Nr 4 tel. (085)731-20-25
Źródło: Internet i własne
Załączniki: