Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa fragmentu elewacji
Organizator:Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach
Adres: Ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (41) 36 76 673, fax (41) 36 76 957
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest naprawa fragmentu elewacji wschodniej budynku DPS.
Naprawa zewnętrznej elewacji wschodniej budynku DPS ma zostać wykonana na całym obszarze ograniczonym ramką w kolorze czerwonym na zdjęciu nr 3 w załączniku nr 3.
1. Zakres robót remontowych obejmuje w szczególności następujące prace:
1) usunięcie z zaznaczonego obszaru odspojonego tynku cienkowarstwowego.
2) zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi (np. Atlas Unigrunt)
3) wyrównanie ubytków tynków zaprawą klejącą (np. Atlas Stopter K-20)
4) położenie na całym zaznaczonym obszarze zaprawy klejącej wraz z zatopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego (siatkę zawinąć również na prostopadłe do zaznaczonego obszaru boki o szer. 8 i 38cm).
5) nałożenie na całym zaznaczonym obszarze tynku mineralnego barwionego w masie lub pomalowanie nałożonego tynku farbą elewacyjną silikatową - w kolorze dopasowanym do pozostałej części elewacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ;
b) uzyskanie wymaganych zezwoleń dot. zajęcia pasa drogowego przez rusztowanie
c) prowadzenia prac zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm branżowych wykonania robót, przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, ochrony środowiska oraz wymogów sztuki budowlanej; wszelkie prace powinny być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną;
d) zakupu i dowiezienia wszystkich potrzebnych materiałów;
e) dostarczenia materiałów fabrycznie nowych w I gatunku;
f) sprzątania po remoncie;
g) sporządzenie kosztorysu powykonawczego - 1 egz.
3. Przy wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót w budynku wg potrzeb.
Specyfikacja:Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej miejsca
wykonania robót, zakresu rozmiaru prac budowlanych. Przeprowadzenie wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem administracji.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania oferty
Oferty pisemne prosimy składać w terminie do 05.07.2021r do godz. 10.00 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, Ul. Żeromskiego 4/6 z dopiskiem ,,Oferta dotycząca naprawy fragmentu elewacji wschodniej budynku DPS" lub e-mailowo na adres: monika.lisowska@dpsalberta.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-07-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
1.Termin wykonania całości zamówienia do 30.10.2021r.
Wymagania:6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia ewentualnych odpadów budowlanych w kontenerach wraz z sukcesywnym usuwaniem ich z terenu budowy. Zobowiązany jest również do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami oraz do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
7. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
8. Odbiór całości robót nastąpi po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru. Będzie to podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
9. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana Umowa
IV. Opis sposobu przygotowania oferty przez wykonawcę.
1. Pisemna oferta powinna zawierać wycenę brutto i opis świadczonej usługi z dokładnym wskazaniem czynności objętych wyceną.
2. Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów wykonawczych na terenie obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z Kierownikiem administracji.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta,25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 w sekretariacie (budynek administracji I piętro) . Oferta powinna być czytelna.
4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
5. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z KRS o figurowaniu w rejestrze Oferenta i osobach uprawnionych do reprezentacji -oryginał lub kserokopia uwierzytelniona przez Oferenta.
6. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym załącznik nr 1.
7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
8. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Dom Pomocy Społecznej w Kielcach zamierza przeznaczyć na finasowanie zamówienia.
Ocena ofert
Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu stanowi 100 % ceny.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Informację o rozstrzygnięciu postępowania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Uwagi:Załączniki:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym- załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2
3. Zdjęcie nr 1, 2, 3 - załącznik nr 3
4. Wzór umowy do podpisania - załącznik nr 4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: