Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa i uszczelnienie dachu
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
Adres: Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.603 325 442
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:Naprawa i uszczelnienie dachu - przyczółek A, budowla zrzutowa zbiornik Topola
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Naprawa i uszczelnienie dachu - przyczółek A , budowla zrzutowa zbiornik Topola

W ramach zamówienia wykonawca wykona następujące roboty budowlane:

a) Mycie ciśnieniowe powierzchni dachu myjką ciśnieniową o mocy min. 350 bar. Po całkowitym usunięciu starej papy.

d) Montaż obróbki blacharskiej.

W istniejącym murze żelbetowym należy zrobić nacięcie na ok 1,5 cm i zamontować obróbkę blacharską w kształcie litery ,,Z", blacha powlekana SP.82. Obróbkę należy wkleić w wycięcie w murze na zaprawę wodoszczelną.

e) Przygotowanie elementów stalowych do nałożenia membrany izolacyjnej.

Przed ,,wywinięciem" membrany izolacyjnej na elementy stalowe (istniejące oraz nowe, zamontowane w ramach remontu), należy je odtłuścić. Jeżeli powłoki ochronne na istniejących elementach stalowych są w złym stanie, należy je wymienić na nowe.

f) Aplikacja płynnej powłoki izolacyjnej - membrany.

Membrana izolacyjna powinna charakteryzować się właściwościami:

- wyrób dwuskładnikowy,

- mrozoodporność min. F200;

- zdolność mostkowania rys;

- wiązanie materiału do 6h.

Membranę aplikować na uprzednio przygotowane podłoże, w dwóch warstwach z zachowaniem przerwy technologicznej pomiędzy układaniem warstw. Wykonać ,,wywinięcie" izolacji na elementy stalowe i obróbkę blacharską na wysokość min. 5 cm. Membrana wykonaniać zgodnie z wytycznymi producenta. Przed ułożeniem membrany bitumicznej wykonać warstwy spadkowe przeciwdziałające tworzeniu się zastoisk wody. Membrana dachowa po jej wykonaniu powinna umożliwiać chodzenie po niej w celach związanych z obsługą budynku np. czyszczenie rynien. Membrana w typie np. HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA 2K ZERO.

g) Wykonanie iniekcji uszczelniającej w budynku sterowni.

Iniekcję uszczelniającą pęknięcia w dachu - płycie żelbetowej, wykonać metodą ciśnieniową. Ciśnienie dostosować do iniekowanego elementu, w celu zapobiegania jego uszkodzeniom. Przed przystąpieniem do prac należy rozbruzdować rysy i zamknąć je wodoszczelnym wyrobem PCC. Następnie wykonać otwory pod pakery iniekcyjne przecinające rysę pod kątem 45° w rozstawie max co 30 cm. Iniekcję wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, dwuskładnikową żywicą epoksydową do uszczelnień.

Po zakończeniu prac pomieszczenia sterowni należy uporządkować.

Iniekcję uszczelniającą ścian, wykonać metodą ciśnieniową. Ciśnienie dostosować do iniekowanego elementu, w celu zapobiegania jego uszkodzeniom. Iniekcję wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, dwuskładnikową żywicą epoksydową do uszczelnień.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty 21.09.2023 10:00
Termin składania:2023-09-21
Wymagania:Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

1.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na remoncie dachów płaskich;

1.2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie iniekcji wysokociśnieniowych z żywic poluretanowych lub epoksydowych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy w przedmiocie zamówienia, w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne - zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych prac w zakresie objętym umową oraz z zachowaniem należytej staranności

1.3. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna. Data wizji zostanie ustalona osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 603 804 210 z kierownikiem Zbiornika Wodnego Topola - Kozielno Panem Wiktorem Filipem

1.4. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę min. 150 000,00 zł

1.5. Wykonawca powinien wykazać dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2020 r., poz. 1333), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, oraz jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
Ogrodowa 4
48-300 Nysa
Sylwia Dziergas
tel.603 325 442
Kod CPV:45261420-4
Numer dokumentu:WR.ROZ.2711.261.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: