Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa kanału sanitarnego
Organizator:Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
Adres: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 52 58 60 982, 983 Faks: 52 58 60 583
E-mail:
Opis:Nazwa zamówienia: ,,Naprawa kanału sanitarnego w ul. Miedza i renowacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy".
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
kanału o200mm i długości łącznej L= 112,00 m,
kanału o300mm i długości łącznej L= 769,80 m,
kanału o400mm i długości łącznej L= 102,00 m,
kanału o500mm i długości łącznej L= 50,50 m,
kanału o800mm i długości łącznej L= 343,00 m,
kanału o przekroju dzwonowym o200mm i długości łącznej L= 208,30 m,
kanału o przekroju dzwonowym o250mm i długości łącznej L= 110,50 m,
otwarcie przykanalików - 72 sztuki..
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 - Biuro Obsługi Klienta. Termin: 17.08.2018 godz. 11:00.
Termin składania:2018-08-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 28.12.2018r.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych jak w przedmiocie zamówienia określonym w pkt. 4.
Uwagi:45453000-7, 45453100-8.
. Kryteria oceny ofert - cena bez podatku VAT.
Numer dokumentu:ZR-044/Rb/RZ/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: