Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa konstrukcji do koszykówki
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Pawła II w Łomży
Adres: Ul. Niemcewicza 17, 18-400 Łomza
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (86) 218-90-10
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 złotych
zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
,,Naprawę konstrukcji do koszykówki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawia II w Łomży" - dostawa zestawu do koszykówki wraz. z kosztami montażu oraz demontażem stałych urządzeń według załączonej specyfikacji."

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Naprawa konstrukcji do koszykówki -dostawa zestawu do koszykówki wraz z kosztami montażu oraz demontażem starych urządzeń według załączonej specyfikacji.
Miejsce i termin składania ofert: 5. .Miejsce złożenia oferty:
Prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, Ul. Niemcewicza 17,18-400 Łomża lub przesłanie na powyższy adres
lub przesłanie e mailem na adres: sp10.ksiegowosc@um.lomza.pl w terminie do dnia 12 lutego 2024r. do godz. 15.00 według zasad opisanych w punkcie I.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.
Termin składania:2024-02-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia : do 19 kwietnia 2024r.
Wymagania:2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej - oferty:
2.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres: sp10.ksiegowosc@um.lomza.pl
2.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis : ,,Naprawa konstrukcji do koszykówki ",
2.3 w temacie maila należy wpisać: ,,Naprawa konstrukcji do koszykówki ",
2.4 ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
2.5 oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
2.6 oferta ma obejmować całość zamówienia .
Uwagi:4. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: