Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa nawierzchni asfaltowych
Organizator:Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych
Adres: ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel:.: +48 077 449 81 79, Fax:.: +48 077 449 81 80.
E-mail:
Opis:Naprawa nawierzchni asfaltowych przy budynkach Politechniki Opolskiej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
10-10-2019 r.
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godz.10:00, w wybranej formie:
o drogą elektroniczną na adres e-mail: e.krawiec-mynarek@po.edu.pl;
o pisemnie na adres: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2, 45-758 Opole, z adnotacją:
,,Naprawa nawierzchni asfaltowych przy budynkach Politechniki Opolskiej." oznaczenie sprawy: RKOOC100/34/2019-B. ,,Nie otwierać przed dniem 10.10.2019 r. godz. 10:15".
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć jq pieczęcią Wykonawcy.
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną otwarte w dniu 10.10.2019 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2, 45-758 Opole.
Termin składania:2019-10-10
Miejsce i termin realizacji:1) termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2) miejsce realizacji: Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 3 i 5, ul. Małopolska 22, ul. Ozimska 75,
ul. Prószkowska 76 w Opolu
Wymagania:3) warunki płatności: przelewem w ciqgu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin związania ofertą:
1) Okres związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
2) Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do Zaproszenia;
b) zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia według załącznika nr 2 do Zaproszenia;
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej).
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie
z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. Uzupełnianie dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
9. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
1) Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. .
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
10. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (pomimo wezwania);
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 niniejszego Zaproszenia.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena opisana w ppkt. 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację usługi.
3) Oferty złożone po terminie określonym w ppkt. 1 nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
14. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:
cena (oferty brutto) 100 % punktów
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej. Ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = -?--- x 100 punktów
Cena badanej oferty brutto
15. Zawarcie umowy:
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) W przypadku wyboru oferty złożonej w formie zeskanowanego dokumentu przekazywanego za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail, Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginał złożonego dokumentu, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty oraz podpisania umowy w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa niż środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia;
4) Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie negatywny, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnymi Wykonawcami wg pozycji rankingowej.
16. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
17. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
- postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia powodującą sytuację w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- nie przeprowadzono negocjacji lub wynik prowadzonych negocjacji jest niezadowalający.
Uwagi:18. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
3
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ),dalej ,,RODO", informuję, że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole;
3. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Politechnice Opolskiej: adres e-mail iod@po.opole.pl, telefon 77 4498871 *;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Naprawa nawierzchni asfaltowych przy budynkach Politechniki Opolskiej." (nr sprawy RKOOCIOO/34/2019-Bj prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2019 r. poz. 1843zezm.);
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawq prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
ł* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*'* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:4. Osoby upoważnione do kontaktu:
Ewelina Krawiec-Mynarek, e- mail: e.krawiec-mynarek@po.edu.pl
Kod CPV:45233200-1
Numer dokumentu:RK00CI00/34/2019-B
Źródło: Internet i własne
Załączniki: