Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa odcinka ogrodzenia zewnętrznego
Organizator:Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 61 835 79 00 fax. +48 61 833 46 51
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiot zamówienia:
Naprawa odcinka ogrodzenia zewnętrznego /załącznik nr 1 /i rozbiórka konstrukcji metalowej /załącznik nr
2/na terenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oddział Golęcin ul. Warmińska 1 w Poznaniu.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Termin składania ofert: 14.02.2019 do godz.15
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail:mariusz.olszowy@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin wpływu oferty
do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Termin składania:2019-02-14
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
15.03.2019
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu {jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji {wymagane dokumenty - jeżeli
dotyczy):
Akceptacja wymogów BHP Zamawiającego-zał. Nr 3
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta w cenach netto w rozbiciu na zadania .Okres gwarancji na zadanie nr 1
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Kontakt:7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Mariusz Olszowy tel.506174967;mail mariusz.olszowy@posir.poznan.pl
Numer dokumentu:G0.203.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: