Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa pojazdów i sprzętu
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
Adres: ul. Nowoprojektowana 1, 72-400 Kamień Pomorski
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 382 32 03, fax. 91 321 27 60
E-mail:
Opis:Naprawa pojazdów i sprzętu w roku 2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na świadczenie usług w zakresie napraw i remontów pojazdów mechanicznych oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
Przedmiot zamówienia:
1. Naprawy i remonty samochodów ciężarowych o DMC >3,5 t;
2. Naprawy i remonty samochodów ciężarowych o DMC< 3,5 t;
3. Naprawy i remonty ciągników rolniczych;
4. Naprawy i remonty przyczep;
5. Naprawy i remonty maszyn do bieżącego utrzymania dróg powiatowych; Opis przedmiotu zamówienia:
1. Prace wykonywane będą z użyciem części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę lub powierzonych przez Zamawiającego, W przypadku części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę nie będzie naliczana marża.
2. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć pojazd/sprzęt do siedziby Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Kamień Pomorski,
3. Wykonawca mający swą siedzibę po za terenem miasta Kamień Pomorski zobowiązany jest do odbioru pojazdu/sprzętu własnym transportem.
4. Podstawą rozliczenia jest stawka za 1 godzinę pracy pomnożona przez liczbę przepracowanych godzin.
5. Faktury z terminem płatności 21 dni będą wystawiane po zakończeniu naprawy lub remontu.
6. Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem prac określi ich szacowany koszt oraz termin ich wykonania.
7. W oferowanej cenie zawierają się wszystkie koszty prac wraz z pracami towarzyszącymi (prace spawalnicze, tokarskie, ślusarskie, dorabianie lub dostosowanie części, elementów itp.)
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania części prac naprawczych i remontów innym podmiotom.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim ul. Nowoprojektowana 1 72 - 400 Kamień Pomorski e-mail: zdp@powiatkamienski.pl
Informacje dotyczące zamówienia udzielane są w siedzibie zamawiającego tel, (91) 382 32 03 kontakt Marcin Kwiatkowski
Termin składania ofert upływa z dniem - 08 stycznia 2018 do godz, 15:00 Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zmawiającego, postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia lub pozostawione bez wyboru oferty.
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Numer dokumentu:ZDP.2220.26.2017.JA
Źródło: Internet i własne
Załączniki: