Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa pokrycia papowego dachu
Organizator:Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Adres: ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:
,,Naprawa pokrycia papowego dachu w budynku przy Al. Wojska Polskiego 8B w Olsztynie"
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa pokrycia papowego dachu w budynku przy Al. Wojska Polskiego 8B w Olsztynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2023 r., do godz. 10:00, za pośrednictwem platformy
zakupowej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2023-10-27
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI
do 15.12.2023 r.
Wymagania:III. WARUNKI DO SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązują
się udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty
odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (roboty
dachowe) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie / minimum 2 referencje lub opinie o wartości łącznej co najmniej 50 000,00 zł netto.
1.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by
Wykonawca wykazał:
1.2.1 Potencjał kadrowy
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowaniem zdolności zawodowej Zamawiający uzna
dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz
z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania zamówienia
wynikającego z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego
Do oferty Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:
Załącznik nr 3 do Regulaminu
1. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) musi być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w oparciu o przedmiar robót.
2. Wykonawca powinien wykazać posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
50 000,00 zł.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie pisemnej/za pośrednictwem
poczty elektronicznej/za pośrednictwem platformy przetargowej.
4. Składana oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w formie skanów (np. pdf, jpg) wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy oraz zawierać nazwę wykonawcy i siedzibę lub pieczątkę
nagłówkową firmy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty.
7. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTY, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu,
2) dokumenty
potwierdzające
uprawnienie
osób
podpisujących
ofertę
(pełnomocnictwo)
- jeżeli dotyczy.
9. W przypadku złożenia ofert po wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert lub nie
spełniających wymogów określonych przez zamawiającego, oferty takie nie będą brane pod uwagę.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena - 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Wszystkie ceny określone przez wykonawcę nie będą podlegały zmianom.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
Strona 3 z 4Załącznik nr 3 do Regulaminu
1. Strony podpiszą umowę, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
w każdym czasie bez podania przyczyny.
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.)" - Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3 z dnia 21.01.2021 r.
Treść Regulaminu dostępna jest pod linkiem: www.zlibk.olsztyn.eu
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
w Olsztynie
2) inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie -
kontakt:
e-mail: kusnirek.andrzej@zlibk.olsztyn.eu telefon 89 5262850
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego znak: DP 425/10/2023
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Kontakt z zamawiającym jest możliwy drogą elektroniczną: e-mail: zamowienia@zlibk.olsztyn.eu
Numer dokumentu:DP 425/10/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: