Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18566782 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-30
Przedmiot ogłoszenia:NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA aparatów do fizykoterapii i rehabilitacji
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/ fax: fax. (12) 630-80-61, (12) 630-80-59,
E-mail:
Opis:,,NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA aparatów do fizykoterapii i rehabilitacji" zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z pakietami określonymi w załączniku nr 1.
Specyfikacja:2.Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć faxem na numer (12) 630-80-59 do dnia 07.01.2020 roku, lub e-mailem zam@5wszk.com.pl do godz. 11:00;
Termin składania:2020-01-07
Miejsce i termin realizacji:Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy. Poszczególne przeglądy i konserwacje oraz ewentualne naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (faksem lub mailem).
Wymagania:C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
E. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 1,
2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika - w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
3. Certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonania przeglądów sprzętu określonego w zamówieniu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.
I. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100%
J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
K.ZASTRZEŻENIA
1.Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
Kontakt:Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
Ryszard Michalski - Sekcja Sprzętu Medycznego, fax. (12) 630-80-61, zagadnienia merytoryczne,
Numer dokumentu:226/ZP/5WSzKzP - SP ZOZ/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: