Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa wyłazu dachowego na budynku
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Adres: Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok:
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 85 66 45 811;
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Naprawa wyłazu dachowego na budynku ,,A" siedziby Oddziału GDDKiA w
Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2 .
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa
2, 15-703 Białystok:
- pocztą lub osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Klienta,
lub
- e-mailem na adres: rzimnoch@gddkia.gov.pl,
lub
- faxem na nr 85 65 13 783 do dnia 29.08.2019 roku.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29. 08.2019 r. o godz. 12.00 w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Zwycięstwa 2 - parter, sala konferencyjna.
Termin składania:2019-08-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
21 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Inne dane:
Oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.2018.1986j.t. ze zm. )
na podstawie art. 4 pkt 8.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 29.08.2019 roku do godz. 11.50.
Uwagi:OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, tel. 85-66-45-811 fax. 85-65-13-783
NIP: 542-27-52-914, REGON: 017511575-00029
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (22) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych j przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z
którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem
RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania
danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Robert Zimnoch; +48 85 66 45 811;
Numer dokumentu:O.BI.F-2.2415.14.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: