Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15367073 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Naprawy i konserwacje fotokopiarek
Organizator:Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
Adres: ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. tucholski
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 52 336 12 20, fax 52 336 12 19
E-mail:
Opis:Usługi remontowe w zakresie naprawy i konserwacji fotokopiarek dla RDW Tuchola na 2018r"
Oznaczenie CPV 50 31 31 00-3 Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek CPV 50 31 32 00-4 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
Opis i typ kserokopiarki:
- kserokopiarka typu - TOSHIBA e-STUDIO 167
- kserokopiarka KONICA MINOLTA model Di 1611
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MCF-J6920DW
Lp. Opis
l
1 jednorazowa usługa remontowo konserwacyjna kserokopiarek włącznie z użytym materiałem pomocniczym
2 roboczogodzina ( na naprawy uszkodzonych kserokopiarek)
2. Zamawiając}- zaleca Wykonawcą składającym oferty do dokonania oględzin. Koszty dokonania wizji ponosi
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy z załącznikami należy przesiać na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4,89-500 Tuchola
- złożenie osobiście w sekretariacie RDW Tuchola
- za pośrednictwem poczty pisemnie
- za pośrednictwem fax-u 52 336-12-19
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl V. Osoba prowadząca sprawę:
Ireneusz Klofczyński
Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i nr 2
- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub (KRS) dopuszczającego wykonawcę do udziału w powyższym postępowaniu
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 16 maja 2018r. do godziny 10:00
Termin składania:2018-05-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r
Wymagania:Warunki płatności:
Kwota wynikająca z faktury- płatna będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego
VIII. Inne dane:
1. Opis sposobu obliczenia ceny
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty (zał. nr. 1), wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego (zał. nr. 2). Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
Kontakt:Sprawę prowadzi: specjalista
Ireneusz Klofczvński Tel. 52 336-12-20
Email: i.klofczynski@bydgoszcz.pl.
Kod CPV:50 31 31 00-3
Numer dokumentu:ZDW.RDW3.TT2.362.14.2018zw
Źródło: Internet i własne
Załączniki: