Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16774814 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-05
Przedmiot ogłoszenia:NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW
Organizator:SPZOZ w Szamotułach
Adres: ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102
E-mail:
Opis:NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie napraw i przeglądów pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
2. Wykaz pojazdów będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przedstawia poniższa tabela:
Lp Marka Nr rej. Pojazdu Rok produkcji
1. Volkswagen Crafter PSZ 58995 2016
2. Volkswagen Crafter PSZ 32227 2012
3. Volkswagen Crafter PSZ 52WJ 2007
4. Volkswagen Crafter PSZ 39454 2013
5. Volkswagen Crafter PSZ 39464 2013
6. Volkswagen LT PSZ 53644 2004
7. Volkswagen Transporter PSZ 73990 2013
8. Renault Clio PSZ 15359 2007

3. Zakres usług obejmuje:
a) wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów (przegląd co 20.000 km) i czasookresu użytkowania, tzn. wymiany płynów eksploatacyjnych, filtrów;
b) naprawy bieżące wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych, hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, klimatyzacji), części i elementów wyposażenia pojazdów, naprawę sygnałów uprzywilejowanych;
c) diagnostykę pojazdów w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostykę zespołów, podzespołów i układów pojazdów w celu zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych;
d) konserwację i naprawę klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych;
e) demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację;
f) dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych materiałów eksploatacyjnych;
g) dostawę i wymianę opon - wymiana opon obejmuje dwie wymiany sezonowe w ciągu roku dla każdego pojazdu wymienionego w punkcie II.2 : wymiana opon zimowych na letnie i odwrotnie, termin zostanie ustalony z wyznaczonym pracownikiem Działu Techniczno - Administracyjnego telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej;
h) naprawy powypadkowe, w tym blacharskie i lakiernicze;
i) holowanie pojazdu z miejsca awarii.
4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Części zamienne użyte do naprawy muszą być fabrycznie nowe i sprawne, dedykowane dla danej marki i modelu pojazdu, z uwzględnieniem funkcji, jaką spełnia pojazd. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Wyżej wymienione muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami.
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części używanych tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia niniejszego faktu na zleceniu określającym zakres i przewidywany koszt naprawy.
6. Na wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały (niezbędne do wykonania naprawy), Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia razem z fakturą VAT, dokumentów potwierdzających koszty zakupu części użytych przy wykonywaniu usługi
w celu weryfikacji wysokości narzutu na części.
7. Świadczenie usług realizowane będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia przesłanego drogą elektroniczną do Zamawiającego z podaniem zakresu i przewidywanego kosztu naprawy oraz po jego akceptacji przez Zamawiającego. Projekt zlecenia naprawy będzie uzgodniony po podpisaniu umowy.
8. Przeglądy i naprawy ambulansów oraz samochodu osobowego odbywać się będą w warsztacie Wykonawcy mieszczącym się w odległości max. do 35 km od siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz warsztat niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że warsztat wyposażony jest:
a) w stanowisko do diagnostyki komputerowej;
b) w testery diagnostyczne;
c) w minimum 2 stanowiska do naprawy pojazdów, w tym jedno wyposażone w podnośnik.
10. Wykonawca oświadcza, że usługi wykona zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni do wglądu aktualnie obowiązujący u Wykonawcy katalog norm czasowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług związanych z naprawą i serwisem karetek w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu mobilność w świadczeniu usług i niezależnie od trybu przeprowadzanej naprawy cena roboczogodziny musi być jednakowa.
W trybie normalnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia. Za tryb normalny uważa się awarię lub uszkodzenie tylko i wyłącznie jednego pojazdu.
W trybie pilnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 12 h (także w dni ustawowo wolne od pracy).
Za tryb pilny uznajemy przypadki gdy:
- w naprawie znajduje się karetka, a kolejna uległa awarii;
- awaria dwóch lub więcej karetek w ciągu 24h
- karetka uległa awarii w miejscu niebezpiecznym dla postoju i nie ma możliwości samodzielnego przestawienia jej.
W wyżej wymienionych przypadkach trybu pilnego wskazana byłaby konieczność przyjazdu Wykonawcy na miejsce usterki/awarii.
12. Naprawa samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc od dnia podpisania zlecenia przez Zamawiającego. Przy bardziej pracochłonnych naprawach samochodów, wymagających np. oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.
13. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta.
14. Podczas napraw i przeglądów technicznych pojazdów każdorazowo może być obecny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
15. Wykonawca zapewni 24 - godzinną gotowość do świadczenia usług holowania pojazdów z miejsca awarii.
16. Zamawiający zastrzega zmniejszenie zakresu zlecanych przeglądów i napraw.
17. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw innego rodzaju.
18. Zamawiający wyklucza możliwość zlecania wykonania zadania podwykonawcom.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 19.02.2019r. godz.11:00
w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ
W SZAMOTUŁACH
Termin składania:2019-02-19
Wymagania:a) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
c) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
d) Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
b) zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2
c) oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - załącznik Wykonawcy
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
załącznik Wykonawcy
e) pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem wyliczenia przez siebie oferowanej ceny jako uzasadnionej ekonomicznie i nie naruszającej zasad konkurencyjności.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:
6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokonuje analizy racjonalności założeń przy wyliczeniu ceny przez oferenta i przyjmuje następujące kryterium:
a) KRYTERIUM I: cena zł brutto roboczogodziny
b) KRYTERIUM II: odległość od siedziby SPZOZ w Szamotułach
c) KRYTERIUM III: cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu
d) KRYTERIUM IV: cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego
e) KRYTERIUM V: cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanej każdorazowo przez Zamawiającego
7. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) KRYTERIUM I
najniższa zaoferowana cena zł brutto roboczogodziny
Cx = ------------------------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena zł brutto roboczogodziny oferty ocenianej

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto roboczogodziny

b) KRYTERIUM II:
Oferent, który zaoferuje:
o odległość od 0 - 10 km otrzyma 10 pkt.
o odległość 10 - 20 km otrzyma 5 pkt.
o odległość powyżej 20 km otrzyma 0 pkt.

c) KRYTERIUM III:
Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 km holowania lub przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

najniższa cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu
Cy = -------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu oferty ocenianej

Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto za
1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu

d) KRYTERIUM IV:
Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu
Cz = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu oferty ocenianej

Cz - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego
e) KRYTERIUM V:
Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

najniższa cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu
Cw = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu oferty ocenianej

Cw - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyniku zsumowania punktacji w zakresie kryterium I, II, III, IV, V i nie narusza zasad konkurencji.
9. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta narusza zasady konkurencji albo która została wybrana a Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
e-mail dta@szamotuly.med.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.
Kod CPV:50112000-3, 50112100-4
Numer dokumentu:DTA-381-110A/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: