Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Adres: ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. pińczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:41/3576129, Fax 41/3576129
E-mail:
Opis:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymagania określony został w Instrukcji dla wykonawców.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do 15.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie; ul. Przemysłowa 3C pok. nr 4 lub sekretariat lub przesłanie faksem na nr tel. 41 3576129 lub e-mailem na adres: skobus@pzd.pinczow.pl
Termin składania:2018-02-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

W przedłożonej ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty stanowi cena - 100%

Warunki płatności: Należność za wykonywanie w/w usług będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni po przedłożeniu faktury do Zamawiającego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: