Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-03-22
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa geodezyjna
Organizator:ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA KALISZ SP. Z O.O.z siedzibą w Kaliszu
Adres: Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62/500 27 01
E-mail:
Opis:Obsługa geodezyjna na terenie działania Energa Operator Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. Wydział Usług Sieciowych w Kaliszu obejmująca teren: powiat kaliski, Miasto Kalisz, Gmina Gołuchów oraz Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce
rodzaj zamówienia: usługi
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: Energa-Operator Eksploatacja Kalisz Sp. z o.o. Kalisz, 62-800, Al. Wojska Polskiego 35, pok. nr 308.
b) w terminie do: 05.04.2018r., do godz. 9.00
Termin składania:2018-04-05
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %):
Cena za wytyczenie linii kablowej do 100 m - waga 15% Cena za inwentaryzację linii kablowej do lOOm - waga 20% Cena za wytyczenie linii napowietrznej do lOOm- waga 5% Cena za inwentaryzację linii napowietrznej do lOOm - waga 12%
Cena za wytyczenie linii kablowej i napowietrznej za każde następne 100 m powyżej 100 m - waga 10%
Cena za inwentaryzację powykonawczą linii kablowej i napowietrznej za każde następne 100 m powyżej 100 m - waga 10%
Cena za wytyczenie pojedynczego złącza w istniejącej linii kablowej - 3%
Cena za inwentaryzację - zabudowa pojedynczego złącza w istniejącej linii kablowej - 7%
Cena za wytyczenie słupa w istniejącej linii napowietrznej - 3%
Cena za inwentaryzację - zabudowa słupa w istniejącej linii napowietrznej - 10%
Cena za wytyczenie obiektu kubaturowego - 1%
Cena za inwentaryzację obiektu kubaturowego - 2%
Cena za wznowienie znaków geodezyjnych - 1%
Cena za wykonanie map aktualizowanych do celów projektowych do 1 ha - 1%
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert
Kontakt:2) Postępowanie organizuje i prowadzi: Wydział Zamówień i Zakupów
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono:
a) w sprawach merytorycznych:
Marek Kowalczyk, e-mail: MAREK.KOWALCZYK@enerqa.pl: tel. 62/500 27 01
b) w sprawach proceduralnych:
Anna Kamińska-Olek, e-mail: Anna.Kaminska-Olek@energa.pl ; tel. 62/500 26 91 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 ^ do 14 20_.
Numer dokumentu:8/4ULZ/4UE1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: