Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-09
Przedmiot ogłoszenia:OBSŁUGA HANDLOWO - GASTRONOMICZNA ORAZ SPRZEDAŻ NAPOJÓW
Organizator:Bytowskie Centrum Kultury
Adres: ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów
Województwo / powiat: pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 59 822 23 09, tel. 728 495 929
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OBSŁUGI HANDLOWO - GASTRONOMICZNEJ
ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW (W TYM ALKOHOLOWYCH)
W TRAKCIE DNI BYTOWA W DNIACH 7-9 LIPCA 2023 ROKU
III. ZAKRES USŁUGI:
1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do
zapewnienia obsługi handlowo-gastronomicznej imprezy pod nazwą Dni Bytowa
2023 w Bytowie, MOSiR Ul. Mickiewicza 13 w terminie 7-9 lipca br.
w godz.ch 14.00. - 01.00 (piątek i sobota) 14.00-23.00 (niedziela).
Start scen codziennie od godz. 17.00 (Próby zespołów od godz. 14.00)
2. W ramach obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować w miejscu
wskazanym przez organizatora, a przeznaczonym na handel:
a) stoiska handlowe - gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.),
- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,
- napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje),
- napoje alkoholowe do 3,5%, oraz piwo w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej
niż 0,4l.,
- gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, kukurydza itp..
b) ilość miejsc siedzących dla 600 osób (stoły z ławami), w tym przynamniej połowa
z zadaszeniem w postaci parasoli bądź namiotu o odpowiedniej powierzchni.
3. Zamawiający pobierze opłatę za świadczone usługi, wg następujących kryteriów:
a) kompleksowa obsługa wszystkich stoisk (wyłączność) - min. 60 000,00 zł. brutto,
4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod
uwagę charakter imprezy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi
organizatora.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych w trakcie
trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru,
a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach
wydawania posiłków.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń
elektrycznych.
9. Wykonawca rozliczy transakcję na podstawie umowy oraz wystawionej faktury VAT
z Zamawiającym w PLN w terminie do:
? 15 maja br. - I rata 50% ceny
? 15 czerwca br. - II rata 50 % ceny
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową
w zamkniętych kopertach z dopiskiem - ,,DNI BYTOWA 2023 - obsługa
gastronomiczna".
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 22 lutego 2023 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 22 lutego br. o godz. 10.30 w Bytowskim Centrum Kultury.
Termin składania:2023-02-22
Wadium:nie wymaga
Wymagania:IV. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.
O obsługę gastronomiczną imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisami
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (do oferty należy dołączyć
dokumenty poświadczające udział w imprezach masowych powyżej 5 tys. osóbreferencje).
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
7. Dni Bytowa mają charakter imprezy masowej i Wykonawcę obowiązują przepisy
zgodne z treścią art.8a ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2015 r., poz.2139 j.t.)
V. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.
1. Cena jaką oferuje wykonawca - 85%
2. Zaproponowane menu oraz ogólna estetyka stoisk - 5%
3. Referencje z udziału w określonych imprezach - 5%
4. Różnorodność oferty - 5%

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu otwarcia kopert do
godz. 16.00.
5. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie
internetowej www.bck-bytow.pl. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma
również informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie
możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie
wybranym przez siebie podmiotem.
VII. Informacje dotyczące przygotowania oferty.
1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu.
2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do
pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez
upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu.
4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna-oferta musi być podpisana przez wszystkich
wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
Uwagi:VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bytowskiego Centrum
Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 12; 77-100 Bytów.
Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej bądź przez
e-mail: dyrektor@bck-bytow.pl.
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres
e-mail: iod@bodo24.pl
3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia
postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, nie
jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak
możliwości przeprowadzenia postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację
zadania publicznego.
5) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do
danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
? prawo dostępu,
? prawo do sprostowania,
? prawo do ograniczenia,
? prawo do wniesienia sprzeciwu,
? prawo do usunięcia,
? prawo do przenoszenia,
? prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt:Kontakt:
Marian Gospodarek (Dyrektor BCK) - tel. 728 495 929
mariangospodarek@gmail.com
Źródło: Internet i własne
Załączniki: