Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego
Organizator:Urząd Miejski w Łebie
Adres: ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 59 8661 510 Fax: 59 8661 337
E-mail:
Opis:Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Łeba zwracam się z prośbą o złożenie oferty
cenowej na usługę bieżącego utrzymania technicznego urządzeń miejskiego oświetlenia ulic na
terenie Gminy Łeba w drugim półroczu 2020 roku wg poniższego zamówienia:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego technicznego utrzymania urządzeń
miejskiego oświetlenia ulic na terenie Gminy Łeba w drugim półroczu 2020 roku, w zakresie
urządzeń będących własnością gminy.
(CPV 65320000-2 Eksploatacja instalacji elektrycznych )
a) Bieżące techniczne utrzymanie obejmuje zapewnienie ciągłej sprawności oświetlenia
wymienionego w pkt. 2 z zastrzeżeniem ustalonych z Zamawiającym planowanych wyłączeń
oraz wykonywanie wszelkich napraw i robót elektrycznych w urządzeniach oświetlenia ulic,
a w szczególności :
o wymiana nieświecących żarówek i uszkodzonych kloszy,
o naprawa urządzeń zapłonowych w latarniach,
o uzupełnianie wyeksploatowanych i uszkodzonych elementów latarni,
o kontrola minimum 1 raz w tygodniu wszystkich latarni,
o okresowe włączanie i wyłączanie oświetlenia,
o regulacje godzin świecenia,
o prace konserwacyjne latarni, w tym mycie latarni i kloszy,
o zapewnienie ważności pomiarów elektrycznych latarni związanych
z bezpieczeństwem użytkowania oraz inne prace związane z oświetleniem ulicznym
na zlecenie Zamawiającego.
b) Dokonywanie kontroli 1 raz na tydzień, będące w zakresie przedmiotu zamówienia obejmuje
w szczególności: wizualną ogólną kontrolę sprawności świecenia i stanu technicznego
urządzeń wraz z prowadzeniem na bieżąco rejestru usterek i braków oraz samodzielne (bez
wezwania i wskazywania przez Zamawiającego) przystępowanie bezzwłocznie do likwidacji
zauważonych wszelkich uszkodzeń, braków, zniszczeń i wszelkich nieprawidłowości.
c) Urządzenia oświetlenia ulicznego określa poniższe zestawienie :
lp. lokalizacja zakres
1 ul. Zawiszy Czarnego linia + latarnie
2 ul. 1 Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawiszy
Czarnego do skrzyżowania z ul. Kościuszki)
2 ul. 11 listopada : - w części Zakł. ENERGA ,
- w części miejskiej
latarnie bez wymiany żarówek
linia + latarnie
3 ul. Tysiąclecia ( od skrzyżowania z ul. Szkolną do
skrzyżowania z ul. Brzozową )
linia + latarnie
4 ul. Topolowa linia + latarnie
5 ul. Leśna linia + latarnie
6 ul. Nadmorska - w odc. Zakł. ENERGA latarnie bez wymiany żarówek
7 ul. Nadmorska - odcinek końcowy do gimnazjum linia + latarnie
8 ul.10 marca linia + latarnie
9 ul. Plac Dworcowy (ulica oraz oświetlenie w Parku
Oblatów)
linia + latarnie
10 ul. Nowęcińska z oświetleniem cmentarza linia + latarnie
11 ul. Łąkowa :
- odc. od ul.Kościuszki do ul. Zawiszy Cz.
- na pozostałym odcinku i skwer J.P II
( ENERGA)
linia + latarnie
latarnie bez wymiany
żarówek
12 Ciąg pieszy od ul. Szkolnej do k. Chełst , linia + latarnie
13 ul. Brzozowa (od ul. Obr. Westerplatte do ul. Dojazdowej) linia + latarnie
14 ul. Wysockiego linia + latarnie
15 ul.Kościuszki - (od przejazdu kolejowego do
skrzyżowania z ul. 10 Marca i 11 Listopada)
linia + latarnie
16 ul. Kościuszki pozostały odcinek ( ENERGA) latarnie bez wymiany żarówek
17 ul. Wojska Polskiego ( ENERGA) latarnie bez wymiany żarówek
18 ul. Sienkiewicza wraz z mostem :
- w części Zakł. ENERGA
- w części miejskiej
latarnie bez wymiany
żarówek
linia + latarnie
19 al. św. Jakuba linia + latarnie
20 ul. Grabskiego (odcinek latarni stylowych) linia + latarnie
21 ul. Kwiatkowskiego linia + latarnie
22 ul. Błękitna linia + latarnie
23 ul. Miła linia + latarnie
24 ul. Pogodna linia + latarnie
25 ul. Bałtycka linia + latarnie
26 ul. Obr. Westerplatte (odcinek od ul. Brzozowej do ul. linia + latarnie
Chełmońskiego)
27 al. św. Mikołaja linia + latarnie
28 skwer Rybaka ( ENERGA) latarnie bez wymiany żarówek
29 ul. Parkowa i ul. Reja ( ENERGA) latarnie bez wymiany żarówek
30 ul. Słowińska linia + latarnie
31 ul. Abrahama (3 latarnie od strony ul. Kościuszki) Linia + latarnie
32 ul. Piekarska Linia + latarnie
33 ul. Pocztowa Linia + latarnie
34 ul. Paderewskiego Linia + latarnie
35 ul. Powstańców Warszawy (od skrzyżowania
z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. 1 Maja)
Linia + latarnie

3. W przypadku usuwania wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądu prace
te Wykonawca będzie podejmował na bieżąco bez wezwania przez Zamawiającego,
a w przypadku innych prac - na zlecenie pisemne, lub ustne Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego) wg załączonego wzoru w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie do
dnia 15.06.2020 r.
Termin składania:2020-06-15
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji niniejszego zamówienia określony zostaje - od 01.07.202 r. do 31.12.2020 r.
z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia
umowa obowiązywać będzie do daty zaistnienia takiej sytuacji.
Wymagania:WYNAGRODZENIE
1.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na bieżąco po wykonaniu każdej roboty lub
grupy robót na podstawie sprawdzonego obmiaru robót i kosztorysu.
2. Łączne wynagrodzenie za wszystkie prace w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty
netto 10 162,60 zł, a brutto 12 500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset i 00/100 zł).
2. Zamawiający wymaga od oferentów dysponowania uprawnieniami w branży elektrycznej
niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Kopię uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej należy dołączyć do oferty.
ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokona analizy zebranych ofert.
2.W razie wątpliwość co do treści oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
wybranego oferenta / oferentów do złożenia wyjaśnień i/lub korekt.
3.Wyniki postępowania Zamawiający opublikuje na storni Biuletynu Informacji Publicznej
Kod CPV:65320000-2
Numer dokumentu:GK.7021.13.1.2020.AC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: