Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25172255 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2023-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa językowa w zakresie tłumaczeń pisemnych
Organizator:Instytut Techniki Budowlanej
Adres: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48) 22 825 04 71, tel. 225796178
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia
,,Obsługa językowa w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski w okresie 24 miesięcy".
2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia pisemnego:
1. z języka polskiego na język angielski;
2. z języka angielskiego na język polski,
w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wybranym.
3. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia
1) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) terminowego sporządzania tłumaczeń, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w poniższej tabeli:
Nazwa usługi:
Tryb zwykły - przetłumaczenie do 20 stron tekstu w ciągu 7 dni roboczych (1 strona= 1800 znaków ze spacjami)
Tryb pilny - przetłumaczenie do 20 stron tekstu w ciągu 2 dni roboczych (1 strona= 1800 znaków ze spacjami)
Tryb ekspresowy - przetłumaczenie do 20 stron tekstu w ciągu 1 dnia roboczego (1 strona= 1800 znaków ze spacjami)
Tryb superekspresowy - przetłumaczenie powyżej 20 stron tekstu w ciągu 1 dnia roboczego (1 strona= 1800 znaków ze spacjami)
b) bezpłatnej korekty tłumaczenia w przypadku ujawnienia wad w dostarczonym przez Wykonawcę tekście tłumaczenia,
c) zachowania szaty graficznej tłumaczonych dokumentów zgodnie z oryginałem, uwzględniania w tekstach tłumaczeń wszystkich elementów takich jak rysunki, wykresy i podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów powinny zostać przetłumaczone. Liczba znaków tłumaczenia, stanowiąca podstawę obliczenia liczby stron obliczeniowych, nie obejmuje niepodlegających
tłumaczeniu, jednolitych bloków danych liczbowych, teleadresowych, nazw własnych oraz rysunków i ilustracji.
2) Tłumaczenia pisemne wykonywane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy teksty do tłumaczenia w postaci elektronicznej lub pisemnej (papierowej) ze wskazaniem każdorazowo trybu wykonania usługi.
4) Dla tłumaczeń przekazanych Wykonawcy w dniu roboczym:
a) do godz. 12:00 jeden dzień roboczy upływa dnia następnego (n+1) o godz. 14:00,
b) po godz. 12.00 jeden dzień roboczy upływa dwa dni później (n+2) o godz. 10:00.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego potwierdzenia, w postaci elektronicznej lub pisemnej (tożsamej ze sposobem przekazania tekstu do tłumaczenia), otrzymania od Zamawiającego zlecenia oraz tekstu do tłumaczenia.
6) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) bezpłatnego dostarczenia przetłumaczonych tekstów pocztą elektroniczną lub kurierem (tożsamej ze sposobem przekazania tekstu do tłumaczenia) na wskazany adres mailowy lub adres siedziby Zamawiającego, w ustalonych terminach, w godz.ch 8:00-15:00 w dni robocze. W przypadku tłumaczeń dostarczanych za pośrednictwem kuriera do siedziby Zamawiającego za termin wykonania usługi uznaje się termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego przetłumaczonego tekstu.
b) dostarczania Zamawiającemu przetłumaczonego tekstu w całości.
7) Odbiór przedmiotu zamówienia
a) Zamawiający dokonana potwierdzenia wykonania zlecenia w terminie 3. dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do wykonanych zleceń w terminie 3. dni od dnia otrzymania wykonanego zlecenia..
c) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokonania nieodpłatnego usunięcia błędów wskazując termin na ich realizację.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO.261.07DZ.2023 i jego nazwą: Obsługa językowa w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski w okresie 24 miesięcy" należy złożyć w formie pisemnej, 00-611 Warszawa, Ul. Filtrowa 1, do Kancelarii pok. nr 27, w zaklejonej i opisanej jw. kopercie, w terminie do dnia 19.05.2023 r. do godz. 1300
Termin składania:2023-05-19
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia
Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wykorzystania środków przewidzianych w umowie. Strony mogą przedłużyć czas trwania umowy na tych samych warunkach, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 IPU - załącznik nr 2 do KO.
Wymagania:(ZAMÓWIENIE poniżej 130 000 zł)
5. Warunki udziału w konkursie ofert
5.1 Uprawnienia i doświadczenie
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 tłumaczem posiadającym kwalifikacje językowe na poziomie C2 (zgodnie ze skalą biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a

dokument to poświadczający został wydany przez niezależny ośrodek egzaminacyjny); Europejski System Opisu Kształcenia Językowego -ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) -stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Klasyfikację przyjęła Rada Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 -początkujący, A2 -niższy średnio zaawansowany, B1 -średnio zaawansowany, B2 -wyższy średnio zaawansowany, C1 -zaawansowany, C2 -profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2-największej".
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi tłumaczeniowe z języka polskiego na język angielski oraz 3 usługi tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski (według formularza pt. ,,WYKAZ OSÓB" załącznik nr 3 do KO).
5.2 Wymagane dokumenty
5.2.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5.2.2. Przed zawarciem umowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do KO, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić również dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby, o których mowa w pkt. 5.1 a).
5.2.3. Wykonawca w ofercie określi jednostkowe ceny wyszczególnione w Załączniku nr 1 do KO - FORMULARZ OFERTY, oraz dokona podsumowania tych wartości.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
6.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych powyżej w oparciu o zasady określone poniżej:
kryterium C: CENA - 100 %
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 100 pkt.
Przyznawane punkty będą wyliczane do dwóch miejsc po przecinku.
6.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.4. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
6.5 Cena powinna uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawcy, którego suma punktów w ramach kryterium będzie najwyższa, zostanie udzielone zamówienie, pod warunkiem przedłożenia dokumentów o których mowa w punkcie 5.1 Ogłoszenia.
7. Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania.
7.1. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1) oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert;
2) oferta zawiera cenę rażąco niską;
3) cena oferty przekracza budżet Zamawiającego;
4) oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
5) oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków w postępowaniu;
6) oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert.
7.2 Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) nie istnieje możliwość wybrania żadnej ze złożonych ofert ze względu na fakt iż wszystkie oferty zawierają ceny przekraczające budżet Zamawiającego;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Instytutu, np. cofnięcie środków budżetowych;
4) wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze przeprowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Kontakt:9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Agnieszka Kurzela tel. 225796178 zamowienia@itb.pl
Numer dokumentu:TO.261.07DZ.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: