Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa medialna
Organizator:Gmina Miejska Lubań
Adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 64 56 603, fax.: 75 646 71 86,
E-mail:
Opis:Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na

obsługę medialną Gminy Miejskiej Lubań i promocję miasta (pakiet 2)
1. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Ogłoszenie materiału w radiu regionalnym (o zasięgu regionalnym, subregion jeleniogórski) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.

2. Ogłoszenie materiału na portalu internetowym radia - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.

Zakres zamówienia obejmuje:

- publikację i produkcję materiałów dotyczących pracy burmistrza Lubania oraz Rady Miasta Lubań oraz jednostek organizacyjnych UM raz w miesiącu.

- publikację informacji z zakresu działalności samorządu, jego organów, jednostek organizacyjnych raz w miesiącu.

-patronat medialny nad Sudeckim Festiwalem Minerałów.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 28.01.2020 r. do godz. 15:00

w siedzibie zamawiającego:

w Łużyckim Centrum Rozwoju, ul. Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań

W przypadku, niewpłynięcia wymaganej ilości ofert - 2 oferty (w tym żadnej oferty)
w postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zaproszeniu będącym podstawą do wyłonienia wykonawcy.
Termin składania:2020-01-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia.

2. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a) wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

4. Informacje o sposobie przygotowania oferty

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1

b) wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu , dat wykonania i odbiorców - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

c) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia.

d) oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

5. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą spełniająca kryterium oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium

Wzór

CENA

( C minimalna/C badana ) x 100

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
7. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Informacje na temat umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych
w ofercie.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty mailowej.
Kontakt:2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bronisław Segedyn - główny specjalista Łużyckiego Centrum Rozwoju, nr tel. 75 64 56 603, fax.: 75 646 71 86, e-mail: bronislaw.segedyn@lcr.net.pl w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 9:00 a 13:00.
Numer dokumentu:ŁCR.0512/2/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: