Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17372865 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa prawna
Organizator:Gmina Strawczyn
Adres: Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:.(41) 303 80 02
Opis:3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Obsługa prawna Urzędu Gminy Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn wymienionych w Statucie Gminy Strawczyn w zakresie zadań merytorycznych, a w szczególności:

1.Sporządzanie opinii prawnych w formie ustnej oraz pisemnej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania pełnej dokumentacji potrzebnej do sporządzenia opinii,
2.Udzielanie porad prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
3.Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności Referatów Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4.Uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach (negocjacjach), których celem jest zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów,
5.Uzgadnianie, opiniowanie i parafowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów (w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zawieranych innych umów i porozumień, sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw,
6.Opiniowanie i parafowanie pod względem prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń Wójta Gminy Strawczyn i innych regulacji wewnętrznych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,
7. Udział w pracach zespołów powołanych przez Wójta Gminy Strawczyn,
8.Prowadzenie dokumentacji obsługi prawnej w zakresie powierzonych spraw z zastrzeżeniem, że dokumentacja źródłowa winna znajdować się w siedzibie Zamawiającego,
9.Pomoc prawna w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w tym udział w rozprawach administracyjnych,
10.Zapewnienie zastępstwa prawnego i prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi
11.Uzgadnianie treści i odpowiedzi na skargi do WSA,
12. Opracowywanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne,
13.Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania ugody w sprawach majątkowych,
14.Nadzór prawny nad egzekucją należności Gminy,
15.Opiniowanie spraw z tytułu użytkowania wieczystego,
16.Opiniowanie spraw z zakresu stosowania ulg w należnościach pieniężnych dotyczących opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz spraw związanych z najmem i sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych,
17.Przygotowanie pozwów dotyczących egzekucji i zapłaty należności cywilnoprawnych oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie tych należności, w tym o eksmisję najemców i reprezentowanie Gminy przed sądami w tych sprawach,
18.Opiniowanie i parafowanie projektów uchwał oraz udział w posiedzeniach komisji lub sesjach Rady Gminy, na życzenie Zamawiającego,
19.Udział w posiedzeniach komisji lub sesjach Rady Gminy, na życzenie Zamawiającego w zakresie spraw dotyczących Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
20.Udział w postępowaniach prowadzonych przez wszystkie instancje, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
21.Parafowanie dokumentów z zakresu Prawa Pracy, w szczególności: upoważnień, nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, zaliczanie okresów zatrudnienia, nagród jubileuszowych, zmiany warunków pracy i płacy, kar dyscyplinarnych przewidzianych Kodeksem pracy, spraw sądowych wynikających ze stosunku pracy, odpowiedzi na pozwy oraz reprezentowanie Pracodawców samorządowych przed Sądami Pracy,
22. Opiniowanie spraw w zakresie prawa oświatowego,
23. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług,
24.Zapewnienia w pilnych sytuacjach, możliwości udzielania porad prawnych (telefonicznie, mailem, faksem),
25. Zapewnienia obecności adwokata/radcy prawnego w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Strawczynie dwa razy w tygodniu w godzinach i dniach ustalonych w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany terminu dyżuru za zgodą Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu o przyczynach nieobecności.
26. Przedmiot zamówienia obejmuje również przejęcie przez Wykonawcę spraw będących w toku.

Kody CPV:
79100000-5 - usługi prawnicze
79110000-8 - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79140000-7 - doradztwo prawne i usługi informacyjne
Specyfikacja:www.strawczyn.pl
Miejsce i termin składania ofert: 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sekretariacie - pok. nr 3 do dnia 31.05.2019 r. do godz. 1100.
9.2 Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1,
- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
- będzie posiadać oznaczenia:

Oferta na zamówienie:
,,Obsługa prawna Urzędu Gminy Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn wymienionych w Statucie Gminy Strawczyn"
Nie otwierać do 31.05.2019 r. godz. 1115
9.3 W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w pkt. 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
9.4 W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7 i 8.4 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia wymaganych dokumentów.
9.5 Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę.
9.6 W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za miesiąc świadczenia usługi .
9.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Otwarcie ofert:10. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1115 .
Termin składania:2019-05-31
Miejsce i termin realizacji:5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy realizować w terminie: 2 lata, tj. od 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.
1) Obowiązkiem Wykonawcy będzie świadczenie obsługi prawnej w siedzibie Urzędu Gminy Strawczyn
w ustalonych dwóch dniach pracy Urzędu Gminy w tygodniu, w wymiarze czasowym po 4 godziny -
w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od 7.30 do 15.30
Tj. 8 godzin w tygodniu
W każdym tygodniu miesiąca Wykonawca będzie świadczył obsługę prawną w wyznaczone dwa dni. W przypadku świąt, które wypadają w dniu dyżuru, Wykonawca wyznacza inny dzień w danym tygodniu.
Wykonawca zobowiązany jest określić dni pracy oraz godziny w ofercie - formularz ofertowy pkt 7.
2) Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godzinach 730-1530 (telefonicznego, faksowego, pocztą elektroniczną lub osobistego), tak, aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację terminowych czynności prawnych.
Wymagania:6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu
6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) Potencjał kadrowy:
W/w warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania usługi zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 j.t. z późn. zm.) i jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych lub zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz.1184 j.t. z późn. zm. ) i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej.
Zamawiający wymaga, aby każdy ze wskazanych wyżej radców prawnych/adwokatów posiadał minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

b) Potencjał techniczny:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3-ech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
o co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usług prawnych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organu administracji publicznej.

c) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na sumę gwarancyjną wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów i radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2134 oraz poz. 2135).
7. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

7.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie świadczenia obowiązków przez te osoby wobec wykonawcy, wraz oświadczeniem, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia - zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych potwierdzające, że osoba która będzie wykonywać zamówienie wpisana jest na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych - na załączniku nr 2

7.2 Wykaz usług - na załączniku nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie

7.3 Potwierdzenie posiadania opłaconego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
7.4 Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:
a). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub należy wskazać adres ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, aby zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b)W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
8.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
8.3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8.4 Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, dokumenty wymienione w pkt. 7 oraz:
7.1.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
7.1.2 Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.1.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
7.1.4 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.1.5 Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.
7.1.6 Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
7.1.7 Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.1.8 Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału tj. oferta lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.1.9 Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.
7.1.10 W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).
7.1.11 W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.
7.1.12 Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
7.1.13 Osobami upoważnionymi w imieniu UG Strawczyn do kontaktowania się z wykonawcą i udzielania wyjaśnień jest: Pani Elżbieta Kukulska tel. 41 30 38 002 w. 56.
7.1.14 Termin związania ofertą - 30 dni
Uwagi:2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.
4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
4.1 Należność za wykonanie dostawy płatna będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
7.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny - 100%.
7.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
7.3 Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.
7.4 Jeżeli cena oferty złożonej przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Jeżeli udzielone wyjaśnienia oraz złożone dowody nie potwierdzą, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
11.1 Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:
7.1.1 nie wpłynęła żadna oferta,
7.1.2 cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
7.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
7.1.4 bez podania przyczyny.

12. POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13. ZAWARCIE UMOWY
7.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w punkcie 11.5.

ZAŁĄCZNIKI:
Nr 1 formularz oferty
Nr 2 wykaz osób
Nr 3 wykaz usług
Nr 4 wzór umowy
Nr 5 RODO
Kod CPV:79100000-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: