Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19208096 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa prawna
Organizator:Komenda Stołeczna Policji
Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (47) 7238608
Opis:Obsługa prawna Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Przedmiotem zamówienia jest usługa
polegająca na obsłudze prawnej Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Miejsce i termin składania ofert: Termin i forma składania ofert: formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
od poniedziałku do piątku w Komendzie Stołecznej Policji u. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa do dnia 8 maja
2020 roku, do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:V1.2) Termin otwarcia ofert: 8 maja 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Komendy Stołecznej Policji.
Termin składania:2020-05-08
Miejsce i termin realizacji:II.l .4) Miejsce wykonania zamówienia:
Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie;
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od daty zawarcia umowy;
Wymagania:SEKCJA IH: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika
z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą zdolną do
wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z
Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 75) łub zawodu adwokata
zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 1513) łub gdy
osoba jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie Ustawy z dnia
05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (tj. Dz.U. z 2016 r.
póz. 1874.) oraz aktualny na dzień składania ofert wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu
adwokata/radcy prawnego, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Izbę
Adwokacką z min. 5 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów
publicznych,
1.2. w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że
wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz jednostki sektora
finansów publicznych nieprzerwanie przez okres min. 5 lat. Wykonawca musi wykazać, że wykonał
usługę opisaną w zdaniu pierwszym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku świadczeń okresowych
lub nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert usługa opisana w
zdaniu pierwszym była świadczona nieprzerwanie przez okres min. 5 lat.
1.3. wykonywanie usługi polegającej na obsłudze prawnej Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji nie
będzie wiązało się z dostępem do informacji niejawnych.
Pod pojęciem jednostki sektora finansów publicznych Zamawiający rozumie podmioty zdefiniowane w art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., póz. 869).
SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ
Z OFERTĄ
1. IV. 1) Aktualnego na dzień złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Pod pojęciem jednostki sektora finansów publicznych Zamawiający rozumie podmioty zdefiniowane w art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., póz. 869).
W przypadku nie złożenia któregokolwiek dokumentu wskazanego powyżej Zamawiający nie
będzie rozpatrywał oferty.
SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT
V. l) Kryteria oceny ofert:
Kryterium: najniższa cena Znaczenie: 60 %
Kryterium: doświadczenie Znaczenie 40 %:
o do 5 lat- 0 pkt
o 6 lat- 5 pkt
o 7 lat-10 pkt
o 8 lat-20 pkt
o 9 lat-30 pkt
o 10 lat- 40 pkt
W przypadku, kiedy wykonawca zaoferuje cenę oferty, z której będzie wynikało, że stawka godzinowa
jest poniżej stawki minimalnej wynikającej z Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie Ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych Ustawach (Dz. U. z 2016 roku, póz. 1265,
z 2016 roku, póz. 1265,
z późn. zm.) Zamawiający odrzuci ofertę.
V1.3) Termin związania ofertą: 10 dni, liczony od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
VL4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego
zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.
Kod CPV:79.10.00.00-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: