Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20392043 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-11
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa prawna
Organizator:Gmina Miejska Przemyśl
Adres: Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 166786820
Opis:Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Zamawiającego, polegającą na świadczeniu przez Wykonawcę pomocy prawnej, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami oraz na sporządzaniu umów zawieranych przez Zamawiającego i uzgadnianiu ich treści.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Straży Miejskiejw Przemyślu przy Ul. Sportowej 8; 37-700 Przemyśl do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na świadczenie obsługi prawnej Straży Miejskiej w Przemyślu, nie otwierać do godz. 10.00 dnia 18 grudnia 2020 r."
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, a także niezgodnie z w/w opisem, zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentowi bez otwierania.
Zamawiający umieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej: smprzemysl.pl
w zakładce BIP.
Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową, godzinę i minutę, w której została złożona. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Straży Miejskiej
Termin składania:2020-12-17
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu i wymogi dla ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

- kancelarie adwokackie, zespoły adwokackie oraz spółki o których mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,

- kancelarie radcy prawnego oraz spółki o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o akceptacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, określonych w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia - pt.: ,,Wzór umowy".

3. Oferent zobowiązany jest wskazać przynajmniej jedną osobę wpisaną na listę adwokatów lub radców prawnych, która legitymuje się co najmniej 5 letnim okresem świadczenia obsługi prawnej w zakresie o którym mowa w § 1 na rzecz przynajmniej jednej jednostki organizacyjnej gminy. Obowiązek wskazania co najmniej jednej osoby nie dotyczy Oferentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

4. Oferent zobowiązany jest złożyć zapewnienie, że będzie wykonywał przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez co najmniej 24 godziny w wymiarze miesięcznym, a w pozostałym zakresie poza siedzibą Zamawiającego w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Zapewnienie w tym zakresie Oferent zobowiązany jest złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

5. Oferent nie będzie mógł powierzyć wykonywania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

6. Oferent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że:

- dane dotyczące wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów są aktualne na dzień złożenia oferty,

- oraz, że dane wynikające z właściwego dla Oferenta rejestru (CEIDG, KRS, REGON) są aktualne na dzień złożenia oferty.

7. Oferent zobowiązany jest podać wysokość miesięcznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, w wysokości netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich. Cena ta ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

8. Oferent będący osobą fizyczną, zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną (art. 13 RODO), stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.

§ 3

Warunki realizacji zamówienia

1. Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia w miejscu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a jeden raz w tygodniu, w dniu każdorazowo uzgadnianym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca będzie mógł powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

3. Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne płatne przelewem na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę najpóźniej ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od dnia prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. Zamawiający zwracał będzie Wykonawcy poniesione koszty sądowe, tj.: opłaty sądowe i wydatki oraz opłaty skarbowe, poniesione w związku z toczącymi się postępowaniami.

5. Wykonawcy przysługiwać będzie również wynagrodzenie w wysokości zasądzonych przez Sąd lub ustalonych w ugodzie sądowej kosztów zastępstwa procesowego. Koszty te Wykonawca egzekwował będzie bezpośrednio na swoje konto bankowe. Koszty te nie obciążają Zamawiającego.

§4

Sposób złożenia i wyboru oferty
Kryteria oceny ofert: cena: 50%, spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4: 50%.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: