Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24335690 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa prawna
Organizator:URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA
Adres: Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kościerski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 58 686 59 80
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe - Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Obsługę prawną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie".
1. Usługą zamówienia jest obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

2. W celu świadczenia obsługi prawnej, o której w mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy (Kościerzyna, Ul. Strzelecka 9, budynek B) 2 razy
w miesiącu w wymiarze po 2 godz. zegarowe (łącznie 4 godz. w miesiącu), w godz.ch pracy GOPS, w terminach uzgodnionych przez Strony,

b) pozostawania w dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej dla Kierownika lub pracowników GOPS Kościerzyna wyznaczonych przez Kierownika Zleceniodawcy od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godz.ch 9:00 - 15.30- łącznie 12 godzin zegarowych w miesiącu,

c) uczestnictwa na podstawie udzielonych pełnomocnictw w ustalonych rozprawach i posiedzeniach sądowych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty cenowe prosimy składać na adres e-mail: k.szulfert@koscierzyna.pl do dnia 16.12.2022r. do godz. 12:00.
Termin składania:2022-12-16
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji usługi zamówienia: 03.01.2023r.-30.06.2023r. oraz 01.09.2023r.-31.12.2023r.
Wymagania:5. Jednocześnie informuję, iż zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę i zgodną z opisem usługi zamówienia.
6. Dodatkowe informacje:

a) Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie;

b) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019r., poz. 178). Cena obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia i jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy;

c) Zamawiający wraz z ofertą cenową wymaga oświadczenia dot. biegłej znajomości przepisów związanych z działalnością pomocy społecznej
Uwagi:7. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej ,,RODO" informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 zwany dalej Administratorem.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie - tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust 1 lit. c w związku ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemyw celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych - czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: