Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-04
Przedmiot ogłoszenia:OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI
Organizator:Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
Adres: ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 61 8177142 w 6, 504008608
Opis:,,OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI ŁĄCZNIE Z URZĄDZENIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W KOTŁOWNI I WĘŹLE CIEPLNYM"
II. Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie w stanie sprawności technicznej kotłowni poprzez obsługę serwisową, konserwacyjną zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących się w kotłowni oraz węźle cieplnym zlokalizowanym w kompleksie edukacyjno-sportowym.

Specyfikacja zamówienia:

W kotłowniach dla zapewnienia centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej znajdują się:

a) Dwa kotły kondensacyjne firmy VIESSMANN VITOCROSSAL 300 Q=370 kW + regulator Vitotronic 100 GC1, z palnikami firmy WEISHAUPT typ WG40/N/1-A ZN-LN z W-MF DN 1_1/2".

b) Cztery pompy ciepła firmy VIESSMANN VITOCAL 300-G BW 145 i cztery pompy ciepła firmy VIESSMANN VITOCAL 300-G BWS 145

- Systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX

- Trzy wymienniki c.w.u 1000L

- Dwa zasobniki c.o. 1000L

- Zmiękczacz wody Watertech TW-16

c) Piec BROTJE energy top 24TE

d) Piec VITOPEND 100-W

e) Piec IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26

Lista czynności objętych zamówieniem.

1.Czyszczenie kotłów

2.Czyszczenie palników

3.Regulacja palników z analizą spalin

4.Programowanie regulatorów wraz z przeglądem automatyki

5.Czyszczenie filtrów siatkowych instalacji grzewczej

6.Czyszczenie filtrów odmulacza

7.Regulacja ciśnienia wody w instalacji

8.Regulacja przeciwciśnienia w przeponowych naczyniach zbiorczych

9.Regulacja zaworów trzy/czterodrogowych

11.Kontrola i konserwacja stacji uzdatniania wody

12.Sprawdzenie i konserwacja czujników regulacyjnych

13.Sprawdzenie i konserwacja termostatów regulacyjnych

14.Sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa i ich konserwacja

15.Odpowietrzanie instalacji c.o. i c.w.u

16.Kontrola i konserwacja pomp

17. Kontrola naczynia zbiorczego i ciśnienia obiegu pierwotnego/grzewczego

18.Utrzymanie w czystości pomieszczenia kotłowni.

19. Inne czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kotłowni i węźle cieplnym

Współdziałanie przy sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań i dokumentów dla eksploatowanych urządzeń wynikających z obowiązku ustawowego.

Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzać rozruch technologiczny instalacji kotłowni i dokonać wpisu do książki obsługi serwisowej.

Przedstawienie raportu o stanie technicznym kotłowni odbywać się będzie jeden raz w roku.

III. Materiały i narzędzia niezbędne do konserwacji kotłowni zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.

IV. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kotłownię i węzeł cieplny oraz uczestniczyć przy kontrolach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

V. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się na miejsce awarii do 4 godzin od otrzymania telefonicznego powiadomienia o awarii.

VI. Wykonawca zobowiązany jest minimum raz w miesiącu przeprowadzić kontrolę sprawności urządzeń i odnotować to zdarzenie w zeszycie obsługi serwisowej.

VII Opis sposobu obliczania ceny:

1.Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny całkowitej brutto, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VIII. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Osoby które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać wymagane uprawnienia typu ,,E" na stanowisku eksploatacji i certyfikat F-GAZ w zakresie obsługi , konserwacji, remontów i montażu oraz min. roczne doświadczenie w serwisowaniu kotłowni gazowych i z pompami ciepła. W celu udokumentowania doświadczenia należy przedstawić referencje z minimum rocznym doświadczeniem i nie starsze niż pięć lat.
Miejsce i termin składania ofert: XIV. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz dopiskiem ,,Obsługa serwisowa kotłowni".

Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska, sekretariat.

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2019r. godziny 12:00 (liczy się data dostarczenia)
Termin składania:2019-12-16
Miejsce i termin realizacji:X. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Wymagania:IX. Kryterium oceny ofert:

Najniższa cena
XI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. (załącznik nr 1)

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

3. Referencje poświadczające minimum roczne doświadczenia w serwisowaniu kotłowni gazowych i z pompami ciepła.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia

XIII. W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zaleca się wcześniejszą wizytę Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi zapytaniu ofertowemu.
Kontakt:XII. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego

Piotr Teraźniewski - Tel. 61 8177142 w 6, 504008608
Numer dokumentu:ZP.21.30.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: