Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16101025 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa szatni
Organizator:Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Adres: ul. Akademicka 2,, 21-500 Biała Podlaska
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Biała Podlaska
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 83 3428831,
E-mail:
Opis:5. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ Przedmiotem zamówienia jest obsługa szatni w budynku głównym Uczelni w przedziale godzinowym od 730 do 1930 - szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usługi:
a) 800 godzin w miesiącach październik - grudzień 2018r.
b) 1000 godzin w miesiącach styczeń - kwiecień 2019r.
2/ Usługa realizowana będzie w miejscu: budynek główny Uczelni - AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2.
3/ Na szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące czynności:
a) Zleceniobiorca usługi ponosi pełną odpowiedzialność materialną/majątkową za po-wierzoną na przechowywanie odzież oraz wszelkie pomyłki w numerkach powodują-ce podmianę odzieży,
b) dowodem przyjęcia odzieży i innych przedmiotów do szatni jest wydanie numerka,
c) szatnia ma obowiązek przyjmowania na przechowywanie toreb podróżnych, pleca-ków itp.,
d) w czasie obsługi szatni Zleceniobiorca ma obowiązek zachowania poufności informa-cji w zakresie świadczonej usługi,
e) szatnia nie może pozostać bez dozoru w czasie jej otwarcia, Zleceniobiorca może opuścić stanowisko pracy pod warunkiem zabezpieczenia szatni przed wejściem osób nieupoważnionych,
f) po zakończonej pracy Zleceniobiorca ma obowiązek sprawdzenia stanu numerków, a informację o braku numerka zgłosić na portiernię,
g) po zakończeniu pracy należy sprawdzić dokładnie czy nie pozostawiono odzieży na wieszakach, czy wszystkie numerki znajdują się na swoich miejscach, czy nie pozo-stawiono innych rzeczy, np. toreb, parasoli, bądź różnych przedmiotów, które nie powinny znajdować się w szatni,
h) w przypadku stwierdzenia, że pozostawiono w szatni odzież i inne rzeczy, należy przekazać notatkę portierowi, by mogły być wydane wyjątkowo przez portiera, poza godzinami pracy szatni,
Dział Administrowania Nieruchomościami
Strona 2 z 4
i) w czasie obsługi szatni należy zachować porządek i czystość w pomieszczeniu szatni, a także utrzymywać porządek na korytarzu przed szatnią wraz z drzwiami wyjścio-wymi i schodami oraz wyjściem ewakuacyjnym przy szatni - Zamawiający zapewni materiały oraz środki czystości.
4/ Usługę obsługi szatni należy świadczyć w dniach i w godzinach zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego, bieżącym rozkładem zajęć dydaktycznych Uczelni, w przedziale godzinowym od 730 do 1930.
Miejsce i termin składania ofert: 5/ Ofertę można złożyć:
a) w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2, kancelaria ogólna, pok. 114;
b) przesłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2;
c) faxem na numer 83 3428800;
d) w wersji elektronicznej na e-mail: obiekty@awf-bp.edu.pl
7
4/ Ofertę, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018r. do godziny 1100 - oferty otrzymane po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-10-01
Miejsce i termin realizacji:5/ Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.10.2018r. do dnia 30.04.2019r.
Wymagania:6/ Rozliczanie - zapłata dokonywana będzie w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które będzie należne wynagrodzenie. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie ewidencja godzin realizacji zlecenia oraz ra-chunek stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.
Na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i koszt składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowiązujący-mi przepisami.
6. Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz miejsce i termin składania:
1/ Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego za-pytania ofertowego.
2/ Do oferty składanej przez osobę fizyczną należy dołączyć oświadczenie dotyczące za-trudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, któ-rego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3/ Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godzinę świadczenia usługi nie może być mniejsza niż:
a) 13,70 zł. brutto za świadczenie usługi w okresie: październik - grudzień 2018r.;
b) 14,70 zł. brutto za świadczenie usługi w okresie: styczeń - kwiecień 2019r.
c) Podstawa prawna:
? Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265),
? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-nowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747),
? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-nowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 poz 1794).
4/ Ofertę, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018r. do godziny 1100 - oferty otrzymane po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Sposób wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
1/ Zamawiający niezwłocznie, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
2/ Oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym są nieważne i nie będą brane pod uwagę. Do ważności postępowania wystarczy, że zostanie złożona jedna oferta, spełniająca wyma-gania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
3/ Do oceny ofert będzie brana pod uwagę proponowana cena brutto (wynagrodzenie) za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia.
Dział Administrowania Nieruchomościami
Strona 3 z 4
4/ W przypadku osób fizycznych Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia o któ-rym mowa w ust. 6 pkt. 2, dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia spo-łeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wyliczoną kwotę Zamawiający doda do oferowanej ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi i taką kwotę przyj-mie do porównania ofert.
5/ Zamówienie zastanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz zobo-wiąże się do wykonania zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6/ W przypadku, gdy zostaną złożone oferty w takiej samej cenie, decydować będzie kolej-ność złożenia oferty (wcześniejsza data i godzina złożenia oferty).
7/ Informacja o wyborze oferty, zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.awf-bp.edu.pl. O wynikach postępowania, informacji udzielać będzie również Bo-żena Jarocka.
8/ Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa-zlecenie, sporządzona przez Za-mawiającego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, uwzględniająca sposób świadczenia usługi określony w niniejszym zaproszeniu.
9/ W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi przyjęcia zamówienia, Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru Wykonawcy z pośród pozostałych ważnych ofert.
10/ Zamawiający przed podpisaniem umowy, zastrzega sobie możliwość ograniczenia umownego zakresu zamówienia, lub całkowitej rezygnacji z zamówienia, bez podawania przyczyny - o czym wybrany Wykonawca, zostanie niezwłocznie powiadomiony.
11/ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycz-nego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2;
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Wychowania Fi-zycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia Biała Podlaska jest możliwy pod adresem email: iodo@awf.edu.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia pu-blicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta-wy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana do-tyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konse-kwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
Dział Administrowania Nieruchomościami
Strona 4 z 4
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo-wych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
o przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru-sza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-bowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:4. Osobą upoważnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcą w sprawach złożenia i wyboru oferty jest Bożena Jarocka tel. 83 3428831, e-mail: obiekty@awf-bp.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: