Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19990361 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów samochodowych
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o
Adres: Kamionek 25, 12-100 Szczytno
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:501 657 693, 89 624 33 88.
Opis:Prezes ,,Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o." zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów samochodowych będących własnością ZGKiM w Kamionku Sp.z o.o.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów samochodowych marki Fiat Panda, Fiat Doblo, Citroen Furgon będących własnością ZGKiM w Kamionku w tym:

2.1.1 w zakresie obsługi:
a) wykonywanie niezbędnej obsługi (przeglądów) pojazdów objętych przedmiotem zamówienia a wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu;
b) przedstawianie potrzeb wykonania koniecznych innych czynności nie objętych obsługą wyżej wymienioną;

2.1.2. w zakresie napraw:
a) wykonywanie wszystkich napraw bieżących pojazdów zgłaszanych przez Zamawiającego, uwzględniając części zamienne i materiały eksploatacyjne z wyjątkiem napraw blacharskich i lakierniczych;
b) wykonywanie wszelkich napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe

c) przedstawianie Zamawiającemu konieczności wykonania innych nieujawnionych przez niego czynności związanych z naprawami

2.2 Przedmiotem zamówienia objęte są pojazdy wymienione w załączniku nr 2, aktualnie użytkowane przez Zamawiającego oraz pojazdy pozyskane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

2.3 Wymagania Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis pojazdów na obszarze 20 km od siedziby ZGKiM w Kamionku.
? Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił pojazd zastępczy typu Fiat Doblo jeżeli pojazd
od chwili przyjęcia pozostaje w warsztacie dłużej niż 8 godzin, przy czym jedynym kosztem użytkowania pojazdu zastępczego dla Zamawiającego będzie koszt zakupionego paliwa.
? Podzespoły, części zmienne i materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca
? Każdorazowe konsultowanie z pracownikiem wyznaczonym przez Zamawiającego
wyboru części oryginalnych lub ich zamienników ze wskazaniem ich ceny, jeszcze
przed dokonaniem ich montażu do pojazdu.
? W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego oznak niesprawności pojazdu,
wykonanie wstępnej, bezpłatnej diagnozy usterki.
? W przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej dotarcie pojazdem do
warsztatu, zapewnienie bezpłatnego holowania lub zapewnienie na miejscu
fachowej pomocy, dzięki której będzie możliwe kontynuowanie jazdy pojazdem.
Powyższy wymóg dotyczy holowania i naprawy w granicach administracyjnych
gminy Szczytno.
? Zapewnienie wymaganych przez producenta podzespołów/ części zamiennych
/materiałów eksploatacyjnych, technologii naprawy oraz komputerowego
oprogramowania diagnostycznego, umożliwiającego właściwe zlokalizowanie
usterek w wyszczególnionych w zapytaniu pojazdach.
? Przeprowadzenie sezonowej wymiany opon
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli międzyoperacyjnej podczas
naprawy i przeglądu samochodu.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia własnych materiałów
i części według otrzymanego zapotrzebowania Wykonawcy
Miejsce i termin składania ofert: 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o." Kamionek 25, 12-100 Szczytno. Dopuszcza się złożenie ofert droga elektroniczną na adres:wodociagi@zgkim-kamionek.pl
6.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09 października 2020r., o godz. 10.00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w powyższym akapicie.
Termin składania:2020-10-09
Miejsce i termin realizacji:3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane od 9.10.2020r. do dnia 08.10.2021 r.
Wymagania:4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
4.1. Obliczenie ceny oferty
1) Zaproponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
2) Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia);
3) Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza;
5. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
5.1.Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium:

a) cena 1 roboczogodziny -60 %
Punkty za cenę oblicza się przyjmując zaoferowaną najniższą cenę przypisując jej liczbę:
100 x 0,6 (60%) = 60 pkt.
Wyliczenie punktów za cenę zaproponowaną w następnych ofertach: cena najniższa
x 100 : cena kolejnej oferty= wynik x 0,6 (60%).

b) oferowany upust od stosowanej cennikowej ceny podzespołów, części zamiennych
i materiałów eksploatacyjnych - 30 %
Punkty za upust oblicza się przyjmując za podstawę zaoferowany najwyższy upust
przypisując mu liczbę: 100 x 0,3 (30%)=30 pkt.
Wyliczenie punktów za upust zaproponowany w następnych ofertach: upust w kolejnej
ofercie x 100 : najwyższy upust : wynik x 0,3 (30%)

c) oferowany okres gwarancji na wykonaną naprawę - 10 %
Punkty za gwarancję oblicza się przyjmując za podstawę zaoferowany najdłuższy okres
gwarancji przypisując mu liczbę: 100 x 0,1 (10%)=10 pkt.
Wyliczenie punktów za okres gwarancji na wykonaną naprawę zaproponowany
w następnych ofertach: długość gwarancji w kolejnej ofercie x 100 : najdłuższa gwarancja
= wynik x 0,1 (10%)

5.4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę w kryteriach, wynosi 100.
5.5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
6.3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.z o.o.
Godlewski Aleksander
Kontakt:7.POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZAMAWIJĄCYM
7.1 Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest prezes ZGKiM w Kamionku Sp.z o.o. Godlewski Aleksander- 501 657 693, 89 624 33 88.
Numer dokumentu:WK.230.1.6.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: