Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22517334 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Obuwie profilaktyczne
Organizator:Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Adres: ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, tel. (22) 344 62 00
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest : obuwie profilaktyczne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do oferty
Miejsce i termin składania ofert: IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ,poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, Ul. Narutowicza 80 do dnia 17.01.2022r do godz. 10:00.
Termin składania:2022-01-17
Miejsce i termin realizacji:II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania - 12 m-cy
Wymagania:3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail , numer telefonu, ,numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
W celu skutecznego dostarczenia oferty Wykonawca musi otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie otrzymania oferty złożonej na adres na skrzynki pocztowej podany w Zapytaniu ofertowym . Nie otrzymanie potwierdzenia oznacza , że oferta nie wpłynęła w terminie do Zamawiającego i nie będzie rozpatrywana .
2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia celem weryfikacji zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
V. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru
Znaczenie

Cena oferty
100,00%
ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. algorytm oceny kryterium cena oferty:
Cena najniższa
Wp (C) = ------------------------------- x 100%, gdzie:
Cena oferty badanej

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną - e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
Numer dokumentu:A/ ZP.26.1 ZO.1.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: