Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych
Organizator:Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o
Adres: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 52 58 60 989 Faks: 52 58 60 983
E-mail:
Opis:Nazwa zamówienia: ,,Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
4. Przedmiot zamówienia
4.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi ochrony osób i mienia, fizycznej i elektronicznej oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w okresie od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj.:
- ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1995, z poźn.
zm.), zwaną dalej ,,UOOM",
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U.2011 nr 245 poz. 1462 z poźn. zm.), o fj
- ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 632),
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 września 2010 r. w sprawie
wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz.U. 2016 poz. 793, z poźn. zm.),oraz wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o.
4.2 Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia:
4.2.1. 3 obiekty, wymienione poniżej, podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3) UOOM, w tym:
a) Stacja Wodociągowa ,,LAS GDAŃSKI" przy Ul. Gdańskiej 242,
b) Stacja Wodociągowa ,,CZYŻKÓWKO" przy Ul. Koronowskiej 96,
c) Oczyszczalnia ścieków ,,FORDON" przy Ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 74a. 4.2.2 14 obiektów, niepodlegających obowiązkowej ochronie, w tym:
a) Kompleks obiektów administracyjno-biurowo-technicznych przy Ul. Toruńskiej 103;
b) Wieża Ciśnień przy Ul. Filareckiej 2,
c) Zakład Eksploatacji ,,FORDON" przy Ul. Produkcyjnej 17,
d) Zbiorniki retencyjne ,,PRZYLESIE" przy Ul. Wiszniewskiego, i
e) Studnie głębinowe ,,LAS GDAŃSKI" przy Ul. Armii Krajowej i Gdańskiej,
f) Fontanna przy Ul. Szwalbego / Słowackiego,
g) Przepompownia wody przy Ul. Sudeckiej 1,
h) Przepompownia wody oraz Przepompownia ścieków przy Ul. Ociepki / Lisia (jako jeden obiekt),
i) Przepompownia ścieków przy Ul. Srebrnej,
j) Przepompownia ścieków przy Ul. Przemysłowej 34,
k) Tłocznia ścieków przy Ul. Toruńskiej 275,
I) Tłocznia ścieków przy Ul. Toruńskiej 366,
ł) Tłocznia ścieków przy Ul. Plątnowskiej,
m)Tłocznia ścieków przy Ul. Wypaleniska.
4.2.3. Konwojowanie i ochrona wartości pieniężnych:
a) przewożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z siedziby Banku Pekao SA II O/Bydgoszcz przy Ul. Plac Teatralny 4 w Bydgoszczy do siedziby Zamawiającego przy Ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy środkiem transportu Wykonawcy;
b) pakietów zapakowanej gotówki w bezpiecznej kopercie, odebranych z siedziby Zamawiającego
przy Ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy przez Wykonawcę i ich transport własnym środkiem
transportu do Banku Pekao SA II O/Bydgoszcz przy Ul. Plac Teatralny 4 w Bydgoszczy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Specyfikacja:3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA: 07.06.2024 r., godz. 11.00
7. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Bydgoszcz, Ul. Toruńska 103 - Biuro Obsługi Klienta. Termin: 07.06.2024 godz. 11:00.
Termin składania:2024-06-07
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2024 r. - 30.06.2025 r.
Wadium:50 000,00 zł.
Wymagania:6. Kryteria oceny ofert - cena bez podatku VAT,
8. Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z obiektami przewidzianymi do ochrony odbędzie się 29.05.2024 o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej 96 (Stacja Wodociągowa ,,CZYŻKÓWKO).
W związku z udostępnieniem Wykonawcy podczas zebrania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa oraz z uwagi, iż zebranie może odbywać się na czynnych obiektach, wejście uczestników zebrania na teren obiektów oraz udział w zebraniu będą możliwe pod warunkiem:
a) zastosowania się do właściwych procedur funkcjonujących na terenie obiektów Zamawiającego oraz
b) zapewnienia odpowiedniej ochrony powziętych w trakcie zebrania informacji o poufnym charakterze w zakresie określonym przez Zamawiającego tj. Wykonawca przed przystąpieniem do oględzin zobligowany jest do podpisania zobowiązania do zachowania poufności.
9. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 50 000,00 zł.
10. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.
Kod CPV:79710000 - 4, 79711000 - 1.
Numer dokumentu:ZR-037/U/RZ/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: