Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26074670 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona fizyczna obiektów
Organizator:ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
Adres: ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (41) 274-80-53, fax (41) 274-78-46
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. ,,Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach na rok 2024."
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Ochrona fizyczna obiektów należących do ZEC przez jednego agenta ochrony 24h na każdym obiekcie tj:

Ciepłownia C1 Ul. Kościelna 100 - ochrona fizyczna 24 h, (budynek posiada: monitoring cctv obiektu).

Ciepłownia C2 Ul. Ostrowiecka 3 - ochrona fizyczna 24h, (budynek posiada: monitoring cctv obiektu).

Wykonanie podjazdów grupy interwencyjnej do obiektów przy Ul. Na Szlakowisku 8, Wymiennikownia W1 ul, Górna 5b, Kotłownia osiedlowa Ul. Najświętszej Marii Panny 6, Budynki z bazą Komunikacji Miejskiej Ul. Radomska 53 co najmniej 4 razy w ciągu doby ( 2 podjazdy w dzień w godz. od 06:00 do 22:00 i 2 podjazdów w nocy w godz. od 22:00 - 06:00 o różnych porach w wymienionym zakresie czasowym) potwierdzonych przez systemu kontroli strażników w czasie rzeczywistym.

2. Podjazd ochrony na zdarzenie do obiektów tj:

Biurowiec Ul. Na Szlakowisku 8 - (budynek posiada: alarm, monitoring cctv obiektu, alarm napadowy).

Wymiennikownia Ul. Górna 5b - (budynek posiada: monitoring wideo obiektu)

Kotłownia osiedlowa Ul. Najświętszej Marii Panny 6 - (budynek nie posiada dodatkowego wyposażenia),

Dwóch budynków na terenie Zajezdni Komunikacji Miejskiej, Ul. Radomska 53 - (budynek posiada: monitoring wideo obiektu, alarm).

Pracownicy ochrony pełniący swoje obowiązki na obiekcie Ciepłowni C1 i C2 nie muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, ale obligatoryjnie taki wpis powinni posiadać pracownicy ochrony będący w składzie Grupy Interwencyjnej.

Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie zobowiązany zwiększyć obsadę ochrony na obiektach Ciepłowni C1 i C2 o 1 lub 2 pracowników ochrony na wniosek Zamawiającego w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego, jeśli zaistnieje pilna potrzeba do 100 godzin w miesiącu (godz. wliczone w stawkę podaną w przetargu).

3. Przewóz i konwojowanie wartości pieniężnych z Biura ZEC Starachowice Ul. Na Szlakowisku 8, do Banku wskazanego przez Zamawiającego.

4. Pracownik ochrony Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego, będzie asystował przy badaniu trzeźwości pracowników ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach - do 10 asyst w miesiącu.

Szczegółowe warunki sprawowania ochrony reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995 z późn. zmianami).

Ad IV.1. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy (ochrona fizyczna 24h) niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

obsługa szlabanu i monitoring wjazdu pojazdów na teren obiektu wraz z prowadzeniem ewidencji obcych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających,
Monitoring osób wchodzących i wychodzących z obiektów ciepłowni C01 i C02 wraz z prowadzeniem rejestru,
patrolowanie terenów i obiektów,
niedopuszczenie do przebywania na terenie zakładu niepowołanych osób i środków transportu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących usługę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

każdy pracownik ochrony pełniący służbę u Zamawiającego musi być wyposażony w radiowe połączenie (nadajnik, przycisk napadowy) z bazą firmy ochroniarskiej lub bezpośrednio z grupą interwencyjną.
pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w radiostację pracującą w paśmie przeznaczonym dla firmy lub innym skutecznym systemie komunikacyjnym np. telefon komórkowy.
pracownicy Wykonawcy muszą kontaktować się z bazą/firmą ochroniarską w momencie przyjęcia służby, podając imiona i nazwiska osób przyjmujących służbę. W przypadku braku kontaktu z chronionymi obiektami Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania interwencyjne (przyjazd grupy interwencyjnej).
wydawanie kluczy użytku bieżącego pracownikom Zamawiającego za pokwitowaniem w książce wydania i przyjęcia kluczy (książka dostarczana przez Wykonawcę) oraz przechowywanie i zabezpieczenie ww. kluczy po godz.ch pracy Zamawiającego, umożliwienie wstępu na teren obiektu chronionego odpowiednim służbom, np. sprzątającym, wywożącym śmieci, itd.,
Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony pilnowali porządku przed budynkiem oraz na parkingu. Dotyczy to szczególnie wskazywania miejsc do parkowania oraz uniemożliwienie parkowania osobom nieuprawnionym.
w sytuacjach kiedy wystąpi potrzeba wzmożonej ochrony, Wykonawca musi zobowiązać się do zwiększenia stanu osobowego ochrony obiektu, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikami wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa chronionego obiektu oraz informowania o wszelkich zauważonych zagrożeniach, usterkach i nieprawidłowościach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu przeciwdziałania wystąpieniu wypadków losowych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi, stan techniczny budynku i znajdującego się w nim wyposażenia.
pracownicy ochrony mają obowiązek wzywania osób zakłócających porządek do opuszczenia terenu, zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a także dla chronionego mienia, w celu ich niezwłocznego przekazania Policji lub Straży Miejskiej. Realizując ten obowiązek pracownicy ochrony mogą, jeżeli zajdzie taka potrzeba, korzystać z pomocy grupy interwencyjnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.
pracownicy ochrony muszą posiadać jednakową odzież oznakowaną nazwą wykonawcy oraz identyfikatory zawierające nazwę Zamawiającego zdjęcie imię i nazwisko pracownika, nazwę Wykonawcy.
wykonawca będzie prowadził dokumentację ochronną tj. dzienniki zmiany oraz grafiki służby.
Wykonawca na własny koszt zamontuje w obiektach z Rozdziału IV pkt 2, urządzenia systemu kontroli strażników w czasie rzeczywistym, oraz udostępni dostęp do odczytu systemu kontroli - Zamawiającemu.
Wykonawca na własny koszt zamontuje własne urządzenia umożliwiające przesyłanie sygnałów alarmowych.

W dokumentacji ochronnej Wykonawca odnotowywał będzie:

dane osób wykonujących usługę wraz z czasem i datą jej wykonywania,
zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo jak i powodujące powstanie szkody,
wezwania i interwencje służb publicznych: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej wraz z dokładnym czasem wezwania i dojazdu,
sposób, nazwisko i dokładny czas powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach mogących poczynić szkodę w chronionym mieniu, wejścia osób trzecich na chroniony teren, czy do obiektu.

Ad IV.2.

Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy tzn. podjazd ochrony na zdarzenie:

w celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony - zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.). Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 minut od chwili przekazania sygnału alarmowego z budynku do właściwej centrali.
Pracownicy grupy interwencyjnej muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego tj. kajdanki, pałki służbowe (typu tomfa), chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, którymi posługiwać się mogą pracownicy, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 202 ze zm.)
odbieranie ustalonych w karcie zgłoszenia obiektu do monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmowego o zaistniałych zdarzeniach,
wysyłanie grupy interwencyjnej do chronionego obiektu.

Bezpośrednie działanie grupy na terenie ochranianego obiektu:

przeciwdziałanie próbom kradzieży na terenie ochranianego obiektu,
ujmowaniu sprawców przestępstw oraz przekazywaniu ich Policji,
zabezpieczenie obiektu do czasu przyjazdu policji lub właściciela, lub wskazanej przez niego osoby (w przypadku włamania).

Ad IV.3.

Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy podczas przewozu i konwojowania wartości pieniężnych:

o dostarczanie do banku bezpiecznej koperty w tym samym dniu -(max 30min od pobrania wartości pieniężnych),

o odbieranie pakietów z gotówką odbywać się będzie bez sprawdzania ich zawartości, gdy gotówka będzie szczelnie zapakowana i oklejona w ,,bezpiecznej kopercie" w ten sposób, aby bez uszkodzenia pakietu nie było możliwości wyjęcia gotówki,

o pracownik Zleceniobiorcy ma obowiązek odmowy przyjęcia pakietu w przypadku stwierdzenia widocznego np.: naruszenie banderoli lub innych zabezpieczeń,

o konwój będzie dokonywany w terminach uzgodnionych pisemnie lub telefonicznie, co najmniej z 2h wyprzedzeniem przed planowanym terminem wykonania usługi, konwój odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

UWAGA!

Zamawiający przed złożeniem oferty sugeruje dokonania wizji obiektów na których świadczona będzie usługa ochrony.
Kontakt w sprawie dokonania wizji lokalnej:tel. 41-274-80-53 wew. 207
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert

Miejsce składania ofert

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Na Szlakowisku 8 ; 27-200 Starachowice

TERMIN SKŁADANIA ofert

06.11.2023 r. godz. 12:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 06.11.2023 r. godz. 12:30
Termin składania:2023-11-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Wadium:10.000,00 zł.
Wymagania:. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki :

a) Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia tj. koncesję MSWIA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;

b) Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną,

c) grupa interwencyjna Wykonawcy ma być wyposażona w środki przymusu bezpośredniego oraz w broń palną, a pomieszczenie na przechowywanie broni musi znajdować się na terenie Starachowic i musi być odebrane przez odpowiednie służby do tego powołane;

d) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie tego zamówienia.

e) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne doświadczenie i wykazał w załączniku nr 2-Formularz ofertowy do SIWZ wykaz co najmniej 3 usług bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoring sygnałów alarmowych, każda na kwotę co najmniej 300 000,00PLN ( okres rozliczeniowy ciągły do 12 kolejnych miesięcy w okresie 3 lat, nie można sumować wartości usługi z całego okresu 3 lat).

3. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez Wykonawców (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej, gdzie realizowane będzie zamówienie.

a) Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie na adres, bądź e-mail sekretariat@zecstar.pl Zamawiającego, podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy, w zakresie : pon - pt godz. 7.00-14.00,

Kontakt w sprawie dokonania wizji lokalnej: tel. 41-274-80-53 wew. 207.

b) osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

4. Niepodleganie wykluczeniu;

4.1 O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust 1 pkt 4 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

oraz taki, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.

5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

5.3. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.

5.4. Zaświadczenie właściwego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.

5.5. Wykonawca ma posiadać wiedzę i doświadczenie, które wykaże w załączniku nr 1-Formularz ofertowy do SWZ wykaz co najmniej 3 usług bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoring sygnałów alarmowych, każda na kwotę co najmniej 300 000,00PLN ( okres rozliczeniowy ciągły do 12 kolejnych miesięcy w okresie 3 lat, nie można sumować wartości usługi z całego okresu 3 lat). podparte dowodami, opiniami.

5.6. Wykonawca winien przedstawić stosowne uprawnienia tj.

a) koncesję MSWIA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia;

b) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5.7 polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert: opisane w SWZ.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na zadanie: w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

o Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

o Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 63 1020 2674 0000 2202 0001 6246

Dowód wpłaty wadium należy oznaczyć: ,,wadium dot. " Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na rok 2024"

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:

- w sprawach formalnych: Elżbieta Malinowska Majewska e-mail: e.majewska@zecstar.pl

Kontakt możliwy jest w dni pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kopański e-mail: k.kopanski@zecstar.pl

Kontakt możliwy jest w dni pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30.
Kod CPV:79710000f
Źródło: Internet i własne
Załączniki: