Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15246223 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona fizyczną podczas imprezy masowej
Organizator:BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
Adres: ul Podwale 9, 74-320 BARLINEK
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. myśliborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax +48(0)95 746-21-35
E-mail:
Opis:Ochronę fizyczną podczas imprezy masowej ,,Barlineckie Świętojanki -Dni Barlinka 2018"
Do zadań służby porządkowej należy:
- zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom,
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w imprezie,
- zapewnienie porządku,
- stały kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację imprezy,
- udzielenie pierwszej pomocy medycznej i innej,
- zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji w przypadku zagrożenia, umożliwienie sprawnego funkcjonowania innym służbom uczestniczącym w zabezpieczeniu imprezy (Policja, służby komunalne, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, dojazd artystów i wykonawców do sceny etc.)
- egzekwowanie od uczestników rygorów narzuconych przez organizatora oraz przyjętych w planie zabezpieczenia,
- ochrona sceny, dróg ewakuacyjnych, pomieszczeń technicznych oraz pozostałego mienia organizatora i innych podmiotów biorących udział w imprezie, przed każdą formą jego dewastacji.
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu koncesjonowanymi pracownikami ochrony
- szef ochrony musi być wliczony w cenę stawki godzinowej, nie jest liczony przez organizatora jako dodatkowy pracownik ochrony
Służba porządkowa uprawniona jest do:
- legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
- przeglądania zawartości bagażu, odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszone są środki zabronione regulaminem lub niebezpieczne,
- wezwanie osób zakłócających porządek do opuszczenia imprezy,
- usuwanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
Identyfikacja służb porządkowych:
Służby porządkowe ubrane będą w jednakowe uniformy oraz zaopatrzone zostaną w identyfikatory umożliwiające ich identyfikację. Identyfikatory umieszczone będą w widocznym miejscu tak, aby osoba wobec której podejmowane są czynności, mogła bez problemu przeczytać i zanotować dane pracownika ochrony.
Identyfikatory zawierać będą następujące elementy:
- nazwa wystawcy,
- numer identyfikacyjny, imię i nazwisko oraz fotografia osoby,
- okres ważności,
- pieczęć i podpis wystawcy.
Wyposażenie służb porządkowych:
- latarka,
- notes,
- krótkofalówka,
- środki przymusu bezpośredniego: kajdanki, ręczny miotacz gazu.
Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę koncesji do prowadzenie działalności zgodnie z wymogami ustawowymi ( Ustawa O bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. Nr 62 , poz.504, Art.8a ust.1;
Istotne warunki zamówienia: Prosimy o podanie stawki za 1 roboczogodzinę ochrony przez 1 pracownika. Stawka netto i brutto
Szczegółowy plan z rozpisaną ilością pracowników i godzin wybrany oferent otrzyma w terminie późniejszym, przed podpisaniem umowy/zlecenia
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym do zapytania formularzu (załącznik nr 1)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26.04.2018 r. do godz. 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty:
-w formie pisemnej na adres: Barlinecki Ośrodek Kultury, ul.Podwale 9, 74-320 Barlinek
- za pośrednictwem faksu: fax/tel.95 7462 135
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@barlinek.pl oraz na adresy: libry@wp.pl, p.stanislawski@bok.barlinek.pl
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 26.04.2018 r. godz. 12:30 w BOK, ul. Podwale 9
Termin składania:2018-04-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: Planowana ochrona w dniach: 22-23-24 czerwca 2018 Miejsce: Plac przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku
Wymagania:Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
Termin związania z oferta: 14 dni od dnia otwarcia ofert
Warunki płatności: Płatność przelewem na podstawie faktury lub rachunku - 14 dni od daty
wystawienia
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Stanisławski - Główny Specjalista ds. organizacji imprez
Źródło: Internet i własne
Załączniki: