Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22291865 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona mienia i osób
Organizator:Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł/Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu
Adres: ul. Noj ego 2B, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 33 847 98 00
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na ochronę mienia i osób znajdujących się w budynku poprzez ochronę fizyczną oraz ochronę
elektroniczną budynku i terenu należącego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L.
Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza do
składania ofert na usługę ochrony mienia i osób znajdujących się w budynku poprzez ochronę
fizyczną oraz ochronę elektroniczną budynku i terenu należącego do Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa ochrony mienia i osób znajdujących się w budynku poprzez ochronę fizyczną oraz
ochronę elektroniczną budynku i terenu należącego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł.
Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu w okresie od 1 sty cznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r.
1) OCHRONA FIZYCZNA
- polegająca na stałej obecności pracownika ochrony na trenie obiektu w wyznaczonych godz.ch.
- w zakresie ochrony fizycznej należy uwzględnić obecność pracownika ochrony oraz pobyt
1 przejście grupy interwencyjnej w budynku.
Wykonawca zapewni fizyczną obecność pracownika ochrony na terenie Biblioteki w dniach,
godz.ch i liczbie jak poniżej:
CZAS PRACY OCHRONY FIZYCZNEJ
Od poniedziałku do piątku:
- w godz. od 7.00 do 20.00 = 13h (1 pracownik ochrony)
(z pominięciem świąt)
Soboty:
- w godz. od 7.30 do 15.30 = 8h (1 pracownik ochrony)
(z pominięciem świąt oraz okresu wakacyjnego: 25.06 do 30.08.2022 r.)
2) OCHRONA ELEKTRONICZNA
Polegająca na:
- Monitorowaniu sygnałów alarmowych i wizyjnych pochodzących z istniejących systemów
alarmowych (będących własnością Zamawiającego).
- Śledzenie elektroniczne przez operatora ochrony obiektu w zakresie niezbędnym do
zabezpieczenia przed wejściem do budynku, kradzieżą, dewastacją lub zniszczeniem mienia.
- Utrzymaniu w dyspozycji i gotowości grupy interwencyjnej ochrony w sposób umożliwiający
skuteczne ich działanie.
Po zakończeniu ochrony fizycznej w budynku, nastąpi automatyczne przejęcie obowiązków przez
ochronę elektroniczną ( ciągłość świadczenia usługi ochrony mienia i osób)
Ochrona elektroniczna 7 dni w tygodniu w tym całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne
od pracy biblioteki.
3) Grupa interwencyjna polegająca na:
- Kontroli przez grupę interwencyjną wnętrza budynku od poniedziałku do piątku
2 x w ciągu dnia między godz. 16.00 a 19.00. w soboty 1 x ciągu dnia między godz. 9.00 a 15.00,
1 x w ciągu każdej nocy. a w dni wolne od pracy biblioteki 1 x w ciągu dnia.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIONO W
ZAŁĄCZONYM PROJEKCIE UMOWY
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego
GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Ul. Nojego 2B 32-600 Oświęcim lub na adres
e-mail: zp@mbp-oswiecim.pl do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15.00
Termin składania:2021-12-03
Wymagania:5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE W OFERCIE:
1. Warunki udziału wr postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
e) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty"
a) Formularz oferty - w oparciu o załączony druk.
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączonych
drukach.
c) Aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie
ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia.
d) Opłaconą polisę bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony
osób i mienia.
e) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych usług min.3, wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływ cm terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - to w tym okresie. Wykaz musi zawierać: nazwę i adres budynków, obiektów objętych
ochroną, zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi, wartość netto zrealizowanej
usługi, nazwie, adres i telefon Zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające, że usługa została
wykonana należycie, np. referencje.
1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
h) wykaz osób przewidzianych do pełnienia obowiązków ochrony fizycznej w okresie trwania
umowy,
3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili
ich składania.
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
5. Złożone na wrezw'anie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
6. W przypadku braku dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2 oferta będzie odrzucona z
przyczyn formalnych.
7. W przypadku złożenia przez oferentów równorzędnych ofert, bądź oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę zabezpieczonych środków na realizacje zamówienia, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku
polskim.
b) Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę upoważnioną.
c) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz ofertowy".
d) Dokumenty wyszczególnione w pkt 2 .
Wszystkie ceny i kwoty, w ofercie (cena netto, kw7ota podatku od towarów i usług, cena brutto)
należy podać w zaokrągleniu do jednego grosza.
Cena oferty (brutto)jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert.
Ceny jednostkowe będą stale i będą obowiązywać przez cały okres zamówienia.
9. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Oferentami uprawnieni są:
w sprawach proceduralnych:
- Ilona Wiechaj +48 33/ 847 98 12 (wew.512), e - mail: zp@mbp-oswiecim.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00
w sprawach merytorycznych:
-Ryszard Michalak +48 33/843 98 00 (wew.211) e mail: administracja@mbp-oswiecim.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: