Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14239498 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona osób i mienia
Organizator:Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Adres: ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 (42) 632-71-12 fax.: +48 (42) 636-44-04
Opis:POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO,
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:
,,Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13"
Miejsce i termin składania ofert: 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi
ul. Gdańska 13
90-706 Łódź
,,Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13"
Nr ZP/ 1/2017
,,Nie otwierać przed dniem 19.10.2017 r. do godz. 10:30"
11.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi, ul. Gdańska 13, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 19.10.2017 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert:11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13, w dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30
Termin składania:2017-10-19
Miejsce i termin realizacji:4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 1.12.2017 do 30.11.2018.
Wadium:5.000,00 zł
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych - (Dz.U.2015.2164 j.t. z późn. zm.) a także wydanych na
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego
zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126),
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U.2015.2254),
3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.2015.2263,)
2.2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t.)
2.3 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
2.4 Podstawa prawna wyboru trybu udzjelenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Ochrona osób i mienia w obiektach
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -
Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję ministra właściwego do spraw
wewnętrznych wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1432) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej;
5.1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia -
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/zakończył należycie
dwie usługi polegające na ochronie osób i mienia w jednostkach kultury (teatry, kina,
muzea, galerie wystawowe, inne ośrodki kultury) o wartości nie mniejszej niż
200.000,00 PLN brutto.
o Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość
lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on
opublikowany.
5.1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje (zatrudnia na podstawie umowy o pracę)
osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej,
3 osoby wyznaczone do nadzoru nad realizacją usługi ochrony - posiadają
zaświadczenia potwierdzające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na dzień składania oferty oraz
będzie je kontynuował przez cały okres świadczenia usługi ważne ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
zgodnej z przedmiotem zamówienia wyrządzone na osobie i mieniu (obejmujące
swym zakresem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach
archiwalnych, filatelistycznych numizmatycznych, dziełach sztuki) na sumę nie
mniejszą niż 1.000.000,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Posiadane przez
Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również
podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia.
UWAGA: Dla potrzeb oceny spełnienia warunków określonych powyżej, jeśli wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN
do tej waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w
którym zostanie on opublikowany.
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w
pkt. 5.1.1 - 5.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie.
5.3 Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu
weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych.
5.5 Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień
publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5.7 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz
dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Na podstawie art. 25a ust 1 ustawy, wykonawcy w terminie składania ofert składają
aktualne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym przez zamawiającego, a następnie
na podstawie art. 26 ust 2 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, w wyznaczonym terminie - nie
krótszym niż 5 dni.
Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy PZP informuje, że najpierw dokona
oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
6.1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2
do SIWZ
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące
dokumenty:
6.2.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ.
6.2.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
6.2.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
6.2.4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
6.3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Zamawiający żąda:
6.3.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

6.3.2. Potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; tj. aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
(Dz.U.2016.1432 j.t..)
6.3.3 Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznik nr 6 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o który mowa w pkt a).
Przez ,,poświadczenie" należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub
wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem będą
zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot,
który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów o których mowa w pkt a) i b).
6.3.4 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika nr 7 do
SIWZ
6.3.5 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień - wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
6.3.6 kopia obowiązującej na dzień składania ofert polisy ubezpieczeniowej
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej zgodnej
z przedmiotem zamówienia, za szkody wyrządzone na osobie i mieniu (obejmujące
swym zakresem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach

archiwalnych, filatelistycznych numizmatycznych, dziełach sztuki) na sumę wskazaną
w warunkach.
UWAGA: Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną
ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia
6.3.7 parafowany wzór umowy załącznik nr 9
6.3.8 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4
6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z
art. 26 ust. 2d ustawy, tj: - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
do SIWZ.
6.5. Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
W przypadku wykonawców zagranicznych obowiązują przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §
7 ust. 2 ww. Rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się ( aktualność 3 miesiące
wstecz)
W świetle prawa polskiego, przyjęcie oświadczenia przez notariusza wymaga
zrozumienia przez niego treści składanego oświadczenia, wskazania tożsamości
osoby składającej oświadczenie, faktu i daty stawiennictwa przed notariuszem oraz
złożenia oświadczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W razie wątpliwości uznaję się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w
innych walutach niż złoty polski, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
6.6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
6.6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów;
2) oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności:
a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, tj. osoby wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, punkty: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 i 6.4
składa osobno (podpisuje) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Koncesję na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, musi
przedstawić podmiot (tj. członek konsorcjum), który będzie faktycznie wykonywał
usługi ochrony.
6) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za
zgodność z oryginałem" i podpisane przez Pełnomocnika.
7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu ofertowym.
6.7. Sposób przygotowania dokumentów
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
4. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela - pełnomocnika wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia - pisemne zobowiązanie należy przedstawić w formie oryginału.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów,
Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, żąda dokumentu lub dokumentów:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Powyższe informacje, określone w lit. a, b, c, d mogą być zawarte w pisemnym
zobowiązaniu innego podmiotu.
7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZPRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na
piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami jest Ireneusz Zukowski-Mozer.
7.3 Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na
nr referencyjny postępowania: ZP/ 1/2017 należy kierować:
o pisemnie na adres:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź,
o drogą elektroniczną na adres: administracja@muzeumtradycji.pl lub:
sekretariat@muzeumtradycji.pl
UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach
obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader
o faksem na nr +48 (42) 636-44-04.
7.4 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku
polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język
polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XI
niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia
terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie
internetowej www.muzeumtradvcii.pl/przetargi/2017 Biuletyn Informacji Publicznej
4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
7.6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
3) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
,,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.
12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ,,ogłoszenia o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.muzeumtradycji.pl/przetargi/2017 Biuletyn Informacji Publicznej
8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda wniesienia wadium
w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych PLN).
8.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.).
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem
na konto Zamawiającego nr: 95 1050 1461 1000 0023 1245 7167.
w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania
ZP/1/2017
8.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium
(dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty.
8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy
załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał
należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie
może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub
gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i zawierać co najmniej:
8.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji
(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib,
8.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
8.6.3 kwotę wadium,
8.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą,
8.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium
bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli
Wykonawca:
8.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
8.6.5.2 którego oferta została wybrana:
8.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
8.6.5.2.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub
gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań,
o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ.
8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach
określonych w art. 46 ustawy Pzp.
9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie,
zawiadamiając o tym Zamawiającego.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
10.2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą
być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego
reprezentacji.
10.4 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż
język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język
polski.
10.5 Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez złożenie na każdej
zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją ,,za
zgodność z oryginałem". W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
10.6 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania
ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności,
zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta,
z dopiskiem ,,Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom
trzecim".
10.7 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10.8 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone
i kolejno ponumerowane.
10.9 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione
w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
10.10Na ofertę składają się następujące dokumenty:
10.10.1 formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ.
10.10.2 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa
w pkt 6 SIWZ.
10.11 Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć także
(odpowiednio):
10.11.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ)
10.11.2 w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy,
10.11.3 oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający
dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie,

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
1 wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.12.1 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
10.12.2 W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy
dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr..".
10.12.3 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących
wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty).
10.13.4 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane
dopiskiem "ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert,
poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
10.13.4.1 zm iany zostaną dołączone do oferty,
10.13.4.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci
wadium (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku,a w
przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy,
natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.
11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
11.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
11.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,
11.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 - uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
11.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy ofertę, która wpłynęła po
terminie określonym w pkt 11.2 SIWZ.
11.6 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
www.muzeumtradvcii.pl/przetargi/2017 w zakładce BIP, następujące
informacje:
- kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
- nazwy oraz adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - odpowiednio jeżeli
informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona w oparciu o formularz
cenowy zawarty w pkt 5 Formularza oferty.
12.2 W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki
podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do
Wykonawcy.
12.3 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór
jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
VAT.

12.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.5 Cena brutto oferty określona w Formularzu ofertowym, oraz ceny jednostkowe
i wartości brutto, muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
12.6 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
12.7 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy.
13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
13.1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i
przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
13.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie
każdego kryterium.
13.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma
maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane
odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty
dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja
0-100 (100%=100pkt).
13.4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli
NAZWA KRYTERIUM WAGA @
1 Cena ofertowa: najniższa cena brutto (za okres 12 miesięcy) spośród oferowanych 60
\\\\r fin
cena brutto (za okres 12 miesięcy) badanej oferty
13.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
1. Cena ofertowa:
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zamówienia (za okres 12 miesięcy).
Cena wyrażona w złotych podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą
cenę brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną
według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród oferowanych
Cena = ----------------------------------------------------x 0,6 x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
2. Doświadczenie osób wyznaczonych dla realizacji zamówienia:
W przypadku kryterium ,,doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia" (zgodnie
z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym) Zamawiający będzie oceniał
doświadczenie kwalifikowanych pracowników ochrony skierowanych do realizacji
niniejszego zamówienia (spośród 5 wymaganych osób) na podstawie długości stażu
pracy w świadczeniu usług ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności
publicznej.
W tym kryterium punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 18 m-cy do 24 m-
cy:
3 punkty
- za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 24 m-cy - do 36
m-cy:
5 punktów
- za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 36 m-cy: 8
punktów
Zamawiający będzie uwzględniał pełne kalendarzowe miesiące.
Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 40
punktów.
Maksymalna ilość pracowników, jaką Wykonawca może podać do oceny to 5 osób.
W przypadku, gdy Wykonawca poda większą liczbę pracowników, Zamawiający
uwzględni pierwszych 5 osób podanych w wykazie.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedstawi osób z doświadczeniem powyżej 18
miesięcy,
w tym kryterium otrzyma 0 punktów.
Informacje dotyczące pracowników z wymaganym doświadczeniem Wykonawca
zobowiązany jest zamieścić w formularzu ofertowym.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą
łączną ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta, jako ważna, tj. spełnia
wszystkie postawione warunki zamówienia i równocześnie otrzyma najwyższą liczbę
punktów wg ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy a spoza Polski, którego
sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega zwolnieniu z
podatku VAT, w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT.
Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy,
Zamawiający pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony powyżej.
14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający, nie wprowadza obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.
15.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie
będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało
miejsce.
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
15.3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego -
www.muzeumtradvcii.pl/przetargi/2017Biuletvn Informacji Publicznej
15.4 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.5 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia,
zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
15.6 Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta w formie
pisemnej:
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
lub
2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
15.7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę.
15.8 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana
będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
16 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy.
16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;

d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniej oferty.
16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.5 .Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
16.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane w
sposób określony w 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
16.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ,
wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
16.9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy,
wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
16.10.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
16.11 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Odwołanie
dotyczące takiej czynności nie przysługuje.
16.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od otrzymania kopii odwołania ( art. 185 ust 2PZP).
16.13. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie odpowiednio przepisy
kodeksu postępowania cywilnego o sadzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej.
16.14. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
16.15 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
16.16 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
16.18. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także
Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) o prokuratorze.
16.19.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:ZP/1/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: