Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16396728 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Ochrona osób i mienia
Organizator:6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce
Adres: Lędowo - Osiedla 1 N, 76-271 Ustka
Województwo / powiat: pomorskie, pow. słupski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 231 377; 261 231 686, fax 261 231 578
E-mail:
Opis:OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Usługa w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO), w latach 2019-2020 na rzecz jednostki organizacyjnej będącej na zaopatrzeniu 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka,
ZADANIE:
Ochrona osób i mienia świadczona przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w kompleksie wojskowym administrowanym przez 6. Wojskowy Oddział Gospodarczy w m. Czołpino - woj. pomorskie, w tym teren i obiekty n/w jednostki organizacyjnej:
? Regionalne Centrum Informatyki Gdynia - Punkt Obserwacji i Łączności Nr 21 Czołpino (RCI Gdynia - POiŁ-21 Czołpino).
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 (usługi ochroniarskie).
3. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Punkt Obserwacji i Łączności Nr 21 Regionalnego Centrum Informatyki w m. Czołpino, woj. pomorskie, powiat słupski, gm. Smołdzino.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
6. Na realizację zamówienia zawarta zostanie umowa.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 04 grudnia 2018 r., godz. 10.00.
2. Wnioski można przesłać na adres:
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo - Osiedle 1N
76 - 271 Ustka
lub dostarczyć do kancelarii 6 WOG - budynek Nr 25, pokój Nr 9 do dnia 04 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, budynek Nr 30, pokój Nr 1.
Termin składania:2018-12-04
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA:
? od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od godz. 08.00 dnia 02.01.2019 r. do godz. 08.00 dnia 02.01.2021 r.
Wadium:10 000,00 zł
Wymagania:1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.), jednakże ograniczając udział uczestników, do tych którzy wcześniej złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Do prowadzenia postępowania mają zastosowanie przepisy wynikające
z treści art. 701 Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia ,,Regulaminu udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Ustce" o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.). Regulamin, o którym mowa powyżej dostępny w siedzibie Zamawiającego.
3. Do prowadzenia postępowania stosuje się art. 131 b przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 60 (licząc od terminu składania ofert).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i wykażą się posiadaniem:
-aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 j.t).
b) zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez dysponowanie:
-pracownikami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi aktualne dokumenty, tj.:
-pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Wykonawcy - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej ,,POUFNE" wydane przez ABW lub SKW, zaświadczenie o odbytym szkoleniu specjalistycznym pełnomocników ochrony realizowanym przez ABW lub SKW;
-osoby nadzorujące (prezes, dyrektor, koordynator ochrony, szef ochrony, menadżer) - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
-pracownicy ochrony (dozorcy) - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
-pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia posiadającymi:
-zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 7 Ustawy o ochronie osób i mienia.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
-Wykonawca spełni warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł brutto.
d) kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych:
-warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
-wykaże nie mniej niż 2 zamówienia, które należycie wykonał na rzecz jednostek organizacyjnych RON na usługę ochrony osób i mienia realizowana przez SUFO w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, wystawione przez instytucje, na rzecz których zamówienie było realizowane o wartości min. 500 000,00,00 zł brutto każde. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody lub inne dokumenty potwierdzające wykonywanie umów powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług, część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania wniosku,
-dysponuje niezbędnym potencjałem ludzkim na wykonanie zadania w ilości co najmniej 6 pracowników ochrony (dozorców),
-zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t.),
-posiada w swojej siedzibie zdolność organizacyjną do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412),
-posiada w swojej siedzibie system teleinformatyczny przeznaczony do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, zorganizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412),
-potwierdzi, że wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz przystąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na zasadach i w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2009.210.1612).
2. Ocena spełnienia wymagań warunków, opisanych w ust. 1 będzie dokonywana na podstawie badania i oceny złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VII, na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca winien przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.;
2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - Zał. Nr 1;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - Zał. Nr 1 do wniosku;
4) oświadczenie, że wszystkie informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji - Zał. Nr 1 do wniosku.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz następujące dokumenty i oświadczenia:
1) aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony osób i mienia;
2) oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym potencjałem ludzkim na wykonanie zadania - Zał. Nr 2 do wniosku;
3) wykaz usług na nie mniej niż 2 zamówienia, które należycie wykonano na rzecz jednostek organizacyjnych RON na usługę ochrony osób i mienia realizowana przez SUFO w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, wystawione przez instytucje, na rzecz których zamówienie było realizowane o wartości min. 500 000,00 zł brutto każde - Zał. Nr 3 do wniosku;
4) oświadczenie o zatrudnieniu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - Zał. Nr 4 do wniosku;
5) oświadczenie o posiadaniu w swojej siedzibie zdolności organizacyjnej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE- Zał. Nr 5 do wniosku;
6) oświadczenie o posiadaniu w swojej siedzibie system teleinformatyczny przeznaczony do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE - Zał. Nr 6 do wniosku;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny - Zał. Nr 7 do wniosku;
8) oświadczenie o dysponowaniu przez osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia aktualnymi dokumentami, określającymi ich kwalifikacje - załącznik Nr 8 do wniosku;
9) oświadczenie, że wszyscy pracownicy ochrony (dozorcy) przewidziani do ochrony terenu, obiektu lub urządzeń jednostki organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań - Zał. Nr 9 do wniosku;
10) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - zał. Nr 10.
3. Jeżeli Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
VIII. LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT:
Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy złożą
w terminie określonym przez Zamawiającego wnioski wraz z oświadczeniami
i dokumentami, o których mowa w części VII.
IX. INFORMACJA O WADIUM:
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w II etapie postępowania (przed upływem terminu składania ofert) wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1. W pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek numer 30 1010 1140 0183 8213 9120 2000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim Oddział
w Gdańsku z dopiskiem ,,Wadium w przetargu dwustopniowym na: usługę w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO),
w latach 2019-2020 na rzecz jednostki organizacyjnej będącej na zaopatrzeniu 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka". Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący Wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz adnotacji
z pkt. 1, również nazwę Wykonawcy (firmy), którego oferta będzie zabezpieczona.
2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018, poz. 110 j.t.).
Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględnie i nieodwołalnie zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze formę wadium w postaci niepieniężnej należy oryginał dokumentu złożyć w kasie 6 WOG (kasa czynna jest we wtorki i czwartki, w godzinach od 11.00 - 13.30) lub złożyć odrębnie w osobnej kopercie z napisem ,,Wadium
w postępowaniu Nr 04/OiB/OCHR/6WOG/2018" do kancelarii 6 WOG bud. 25, pok. 9 najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (gwarancja zostanie przekazana do kasy 6 WOG i tam będzie przechowywana).
Kserokopię wniesionego wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
X. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium - cena oferty brutto - waga 100%
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1.
Cena brutto oferty
100 pkt = 100%
Kryterium - cena - 100%:
Cn
C = ------ x 100
Cb
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena oferty /w złotych brutto/
Cb - cena badanej oferty /w złotych brutto/
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą ilość punktów według kryterium cena oferty brutto.
1. Wybrana będzie ta oferta, która spełnia warunki niniejszej specyfikacji i uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.
2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwot podatku.
3. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiający, przed zawarciem umowy na zadanie w zakresie ochrony osób i mienia żąda Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowych;
4) gwarancji ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
4 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem,
z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Usługa w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO), w latach 2019-2020 na rzecz jednostki organizacyjnej będącej na zaopatrzeniu 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka" - na rachunek bankowy Zamawiającego: 64 1010 1140 0183 8213 9120 1000.
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz dokument gwarancyjny powinien mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tj. zawierać zobowiązanie do wypłaty sumy po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania i nie zawierać klauzuli o odwołalności).
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zadanie zostało należycie wykonane.
XIII. Obowiązek Informacyjny wynikający z RODO w przypadku zbierania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Lędowo - Osiedle 1N, 76 - 271 Ustka, nr fax: 261 231 578.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 6 WOG Ustka jest Pani Dagmara Stecka, tel. 261 231 377.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 04/OiB/OCHR/6WOG/2018 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 j.t.), dalej ,,ustawa Pzp".
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku przekazywania danych osobowych przez Wykonawcę należy wypełnić oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - zał. Nr 10 do wniosku, przy czym brak złożenia oświadczenia nie skutkuje odrzuceniem oferty oraz wykluczeniem wykonawcy. Wykonawca może złożyć oświadczenie zarówno przy złożeniu oferty jak też odrębnie na wezwanie Zamawiającego.
XIV. INFORMACJE DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w procedurze albo reprezentowania ich w procedurze i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca musi złożyć wraz z wnioskiem stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w procedurze w formie oryginału pełnomocnictwa do działania w jego imieniu innej osoby bądź osób lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
3. Wykonawcy składając wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w przetargu dwustopniowym składają oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
i przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ogłoszeniu:
1) W przypadku złożenia wniosku po terminie Zamawiający zwraca taki wniosek Wykonawcy bez jego rozpatrywania;
2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zmienić lub wycofać wniosek;
3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie;
4) Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej;
5) W przypadku nie uzupełnienia oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego lub nie złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie rozpatrywał wniosku.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż w terminie 2 dni przed upływem terminu składania wniosków, pod warunkiem, że zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu wpłyną nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania tych wniosków. Pytania i odpowiedzi na etapie składania wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania.
6. Warunki przetargu mogą ulec zmianie lub zostać odwołane przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:04//OiB/OCHR/6WOG/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: