Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14315173 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Oczyszczanie miasta
Organizator:Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
Adres: ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 914800520
Opis:Przedmiotem zamówienia jest Oczyszczanie miasta Szczecina, w tym:
Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym
Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego
parkowania w Szczecinie
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2017
Czas lokalny: 08:30
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 17/11/2017 Czas lokalny: 09:00 Miejsce: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, sala nr 402, IV piętro
Termin składania:2017-11-17
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunkówudziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celupotwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub wprzypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, którejwykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidujeudział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące że Wykonawca podczasrealizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do postępowania w sposób zgodny z zasadamigospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonymterminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika US
2) zaświadczenie ZUS lub KRUS
3) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG
4) informacja z KRK
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
8) Wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz.V SIWZ.
9). Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
10). Wadium należy wnieść w wysokości: część I - 100 000 (sto tysięcy złotych) , Część II - 15 000 (piętnaścietysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
4.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, wokolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy;
Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz szczegółowe zasady ichskładania określone są w Rozdziale V SIWZ.
Kontakt:Osoba do kontaktów: Sławomir Izdebski Tel.: +48 914800520 E-mail: sizdebski@zditm.szczecin.pl Faks: +48 914393003
Numer dokumentu:DZP/58/PN/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: