Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór bioodpadów
Organizator:Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
Adres: ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 35 45 172, (0-22) 35-45-100 -fax: (22) 843-73-66,
E-mail:
Opis:Odbiór bioodpadów.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i wywozu materiału 3 kategorii, o którym mowa w:
- Rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) z wyłączeniem biomasy, o której mowa w art. 2 pkt 6 c oraz bioodpadów.
- art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2019.0.701 ).
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
Na czas obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest wstawić odpowiednią ilość pojemników na odpady, nie mniejszą jak 18, pojemników 240 l. i 2 pojemniki z pokrywą 1000 litrów w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu.
Orientacyjna ilość odpadów w przeliczeniu na pojemniki o pojemności 240l - 1100 szt.
Transport i załadunek odpadów na koszt wykonawcy.
Dostarczane pojemniki powinny być umyte i zdezynfekowane.
Termin wykonywania usługi wynosi: 24 miesiące od 22 marca 2021 r. do 21 marca 2023 r.

-Koszt odbioru, załadunku i rozładunku pojemników po stronie wykonawcy.

-Przy odbiorze wykonawca wystawi kartę przekazania/przyjęcia odpadu (dopuszczalne zestawienie zbiorcze wystawione raz w miesiącu.
- Odbiór w okresie od 22 marca 2020 . do 21 marca 2023 r.
Częstotliwość odbiorów odpadów w poszczególnych okresach:
Od 1 kwietnia do 30 października w okresie trwania umowy odbiór odpadów trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki w godz.ch 8:00-11:00).
Od 1 listopada do 31 marca w okresie trwania umowy odbiór odpadów dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki w godz.ch 8:00-11:00).
Zamawiający na realizację przedmioty zamówienia przeznacza 123 000 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zp_sluzewiec@sw.gov.pl, nie później niż do dnia 17.03.2021 r. do godz: 12:00 z tytułem wiadomości e-mail : odbiór bioodpadów
Termin składania:2021-03-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce świadczenia usługi: Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
Czas związania umową: 24 miesiące począwszy od 22 marca 2021 roku.
Termin realizacji zamówienia od 22.03.2021 roku do 21.03.2023
Wymagania:Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Posiadanie przez wykonawcę wszystkich niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
-Podstawą rozliczenia będzie ilość faktycznie odebranych pojemników z odpadami.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Koszt transportu pozostaje po stronie odbiorcy.
3. Płatność za wykonaną jednorazową dostawę będzie dokonany na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT z odroczonym terminem płatności do 30 dni od daty dostarczenia.
4. Płatność będzie dokonywana, tylko i wyłącznie za faktycznie wyświadczoną dostaw, po
montażu i sprawdzeniu funkcjonalności sprzętu.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnieniami oraz posiadają środki finansowe umożliwiające wykonanie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 poz. 358);
6) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz U. 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498);
9) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, na zasadach, które zostały opisane w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
11) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

V. Wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty:
1. formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1;
2. oświadczenie stanowiące Załączniki nr 2;
3. Pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzona za zgodnością z oryginałem ważnej, w zakresie działalności gospodarczej.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której nie złożono wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń!
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia ofert.
2. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej tj. https://www.zp.sw.gov.pl
4. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres e:mail; zp_sluzewiec@sw.gov.pl
VIII. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena.
IX. Dodatkowe informacje.
1. Zamawiający poinformuje wykonawców w formie e - mail informacje dotyczące:
1) wyboru najkorzystniejszej oferty, podając kwoty złożonych ofert, nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie.
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania niniejszego postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.
5. Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Kontakt:3. Uprawnieni przez Zamawiającego do porozumiewania się z osobami zainteresowanymi postępowaniem:
1) Jarosław Krawczyk (22 35 45 172) w sprawach proceduralnych.
Numer dokumentu:DKw. 2233.12.2021.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: