Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19870595 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Odbior i utylizacja detektorów przemytu
Organizator:Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
Adres: Korczowa - Przejście Graniczne, 37-552 Młyny
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jarosławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 16-624-25-50 wew. 415
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do odbioru i utylizacji 3 sztuk detektorów przemytu (Merlin 133 - 2 sztuki, PM-1401M - 1 sztuka) z terenu Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowejdo odbioru i utylizacji 3 sztuk detektorów przemytu (Merlin 133 - 2 sztuki, PM-1401M - 1 sztuka) z terenu Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej.
Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zleceniodawca, Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa - Przejście Graniczne 37-552 Młyny, zaprasza do złożenia oferty na odbiór i przekazanie do utylizacji 3 sztuk detektorów przemytu z terenu Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej według załącznika nr 1 niniejszego postępowania.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Forma i termin złożenia oferty:

1) Ofertę sporządzoną z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia należy złożyć:

osobiście w siedzibie:Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa - Przejście Graniczne 37-552 Młyny , pokój 218;

listownie na adres:Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej , Korczowa - Przejście Graniczne 37-552 Młyny , z dopiskiem OFERTA NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ DETEKTORÓW PRZEMYTU.

mailowo na adres:korczowa@zopgkor.pl

w terminie 21 września 2020 r. godz.08:00.
Termin składania:2020-09-21
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 do 15:00 w terminie do 30.09. 2020 r.
Wymagania:3. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie kryterium cenowe.

Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, który spełni wszystkie warunki postawione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, pismem czytelnym,

3) Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

4) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą za nieistniejące.

5) Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę.

6) W ofercie należy podać cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia.

7) W cenie oferty powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
Kontakt:Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Administracji i Eksploatacji, Krzysztof Chrunik, Tel. 16-624-25-50 wew. 415
Numer dokumentu:DAE-242/11/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: