Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych
Organizator:Gmina Kamionka Wielka
Adres: Kamionka Wielka 5, 33-334 Kamionka Wielka
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kamionka Wielka

Numer referencyjny: 271.2.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kamionka Wielka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Kamionka Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kamionka Wielka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:

-- Załączniku nr 8 - opis przedmiotu zamówienia,

-- Załączniku nr 9 - wzór umowy,

które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kamionkawielka.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2020
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 06/11/2020 Czas lokalny: 12:30 Miejsce: Urząd Gminy Kamionka Wielka Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Kamionka Wielka
Wadium:30 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Gmina Kamionka Wielka
Kamionka Wielka 5
Kamionka Wielka
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
33-334
Polska
E-mail: gmina@kamionkawielka.pl
Kod CPV:90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90533000
Numer dokumentu:463094-2020, 271.2.6.2020
Źródło: Internet i własne - TED - 02/10/2020 S192
Załączniki: