Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów
Organizator:Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych
Adres: ul. Rynek 1 ,, 41-500 Chorzów
Województwo / powiat: śląskie, pow. Chorzów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 324 165 000, faks 32 4165639, 32 4165640.
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów zbieranych na terenie Chorzowa przez placówki oświatowe biorące udział w konkursie ekologicznym.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. odbioru zużytych baterii i akumulatorów z placówek oświatowych na terenie Chorzowa na mailowe zgłoszenie Urzędu Miasta Chorzów (Zamawiającego):
a) jedno zgłoszenie mailowe może dotyczyć jednej lub kilku placówek - zależy to od ilości zawiadomień o zapełnieniu pojemnika bateriami, które będą przekazywane przez placówki oświatowe do Zamawiającego,
b) odbiór musi nastąpić do trzech dni roboczych od zgłoszenia,
c) Zamawiający przewiduje ostatni odbiór najpóźniej do dnia 04 czerwca 2019r. włącznie.
2. zważenia odebranych z danej placówki oświatowej baterii i zapisania uzyskanego wyniku na konto tej placówki oświatowej - dokładność ważenia do 1 kg,
3. zaopatrzenia wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych w pojemniki do zbiórki baterii. Pojemniki powinny być wykonane ze sztywnego, w miarę grubego plastiku, powinny posiadać pokrywę z możliwością wrzucania baterii bez konieczności podnoszenia pokrywy. Pojemność około 25 litrów. Pojemniki muszą być oznakowane napisem: ,,ZBIÓRKA BATERII". Na dzień dzisiejszy wszystkie placówki są wyposażone w pojemniki. 21 placówek dysponuje profesjonalnymi pojemnikami do zbiórki zużytych baterii, pozostałe mają zwykłe, plastikowe pojemniki. Wykonawca powinien przewidzieć zakup około 10 sztuk pojemników dla placówek, które po raz pierwszy zgłaszają się do konkursu lub dla tych, którym zniszczy się pojemnik plastikowy.
4. ewidencjonowania wyników ze wszystkich przeprowadzonych zbiórek,
5. przekazania Zamawiającemu zbiorczych wyników zbiórki wśród placówek oświatowych do dnia 07.06.2019r.
Dane szczegółowe:
? czas trwania umowy: od dnia jej zawarcia do 28 czerwca 2019 roku, przy czym ostatni odbiór odbędzie się najdalej w dniu 04.06.2019r. - umowa obejmuje rok szkolny 2018/2019,
? średnia ilość placówek biorąca każdego roku udział w konkursie zbiórki zużytych baterii i akumulatorów: 30 placówek,
? ilość placówek posiadających na stanie duże profesjonalne pojemniki (60 litrów) do zbiórki baterii: 21 placówek,
? średnia ilość zużytych baterii i akumulatorów zbierana w czasie trwania jednego roku szkolnego (czasu objętego umową między Wykonawcą a Zamawiającym) wynosi około 2 500 kg,
Rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:
1. Rozliczenie będzie w formie miesięcznego ryczałtu.
2. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą każdego pełnego miesiąca trwania
umowy przekazując kwotę miesięcznego ryczałtu wskazaną przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym.
3. Jeżeli umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w połowie okresu rozliczeniowego
(w połowie miesiąca), wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z następującym
obliczeniem: ilości dni, jaka pozostała do końca miesiąca pomnożona przez kwotę
miesięcznego ryczałtu i podzielona przez 30.
4. Ostatni, niepełny miesiąc (czerwiec 2019r.) umowy pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym zostanie rozliczony zgodnie z następującym obliczeniem: 28 dni
pomnożone przez kwotę miesięcznego ryczałtu i podzielne przez 30.
Wymagania względem Wykonawcy:
1. Wykonawca odbierający odpady jest zobowiązany posiadać zezwolenie na zbieranie
lub przetwarzanie odpadów i posiadać wpis w rejestrze przedsiębiorców i organizacji
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonym przez
Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska (rzseie.gios.gov.pl).
2. Wykonawca ma obowiązek posiadać wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (bdo.mos.gov.pl).
3. Jeżeli Wykonawca nie posiada dokumentów i wpisów określonych w punktach 1 i 2
powyżej wówczas musi okazać aktualną umowę z podmiotem, który spełnia te
wymagania.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
przesłanie na adres pocztowy:
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych
Rynek 1, 41-500 Chorzów
w kopercie z dopiskiem: ,,oferta - ogłoszenie nr UK-II.605.17.2018"
dostarczenie osobiste:
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych, pokój nr 28
w kopercie z dopiskiem: ,,oferta - ogłoszenie nr UK-II.605.17.2018"
przesłanie na adres mailowy:
kucmierz_k@chorzow.eu
lub
odpady@chorzow.eu
termin złożenia ofert: do 05.11.2018r. Decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-11-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 28 czerwca 2019r.
Wymagania:Przygotowanie oferty:
Oferta musi być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
Uwagi końcowe:
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności w przypadku, gdy:
? cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
? lub ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.
Uwagi:Kryteria oceny ofert: 100% cena
Kontakt:Dodatkowych informacji nt. szczegółów zamówienia można uzyskać pod nr tel.: 32 416-50-00 wew. 110.
Numer dokumentu:UK-II.605.17.2018.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: