Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór odpadów
Organizator:Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Adres: ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: +48 32 271 00 41
E-mail:
Opis:Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór odpadów.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów, w szczególności:
a) opady niebezpieczne:
- 06 04 04* Odpady zawierające rtęć,
13 02 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 (np. oleje silnikowe, smarowe, przekładniowe),
15 0110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 9np. PCB),
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (np. lampy fluorescencyjne),
- 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
16 10 01 * Uwodnione odpady ciekle zawierające substancje niebezpieczne (np. aminy).
b) odpady inne niż niebezpieczne:
- 02 01 03 Odpadowa masa roślinna (np. biomasa),
- 10 0101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni (np, mieszanka pyłów węgli kamiennych i brunatnych, wodna zawiesina pyłu węglowego),
- 10 01 99 Inne ntewymienione odpady (np. szlamy),
- 10 12 06 Zużyte formy (np. wyroby ogniotrwałe, materiały ceramiczne),
- 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np, szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,16 05 07 lub 16 05 08.
Specyfikacja:Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: htto://www.ichpw.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć:
W formie pisemnej w siedzibie IChPW ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze pok. 111 lub e-mailem na adres: jgorczyca@ichpw.pl do dnia 21.08.2020 r.
Termin składania:2020-08-21
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin realizacji: 24 miesiące lub do wyczerpania wartości umowy (do 30 000 zł netto).
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył:
a) Decyzje - zezwolenie na transport odpadów,
b) Decyzję - zezwolenie na odbiór odpadów.
2. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu pustych big bagów, skrzyni, paletopojemników i innych opakowań, w których zostaną przekazane odpady lub dostarczy nowe na wymianę.
3. Zamawiający informuje, że nie istnieje możliwość wjazdu na jego teren samochodem ciężarowym wraz z przyczepą. Dla pozostałych pojazdów ciężarowych typu tir nie ma ograniczeń.
4. Zapytanie ofertowe obejmuje również odbiór odpadów niewymienionych powyżej. Warunki cenowe odbioru takich odpadów zostaną każdorazowo ustalone przez Strony umowy na podstawie zapytania Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy.
Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.
Oferta powinna zawierać, co najmniej:
Cenę netto za odbiór 1 Mg każdego z rodzaju odpadów opisanych w przedmiocie zamówienia oraz koszt transportu, stawkę podatku VAT, termin realizacji, termin ważności oferty, imię i nazwisko oraz telefon i email osoby do kontaktu.
Przy składaniu oferty należy powołać się na znak pisma.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania ofertowego bez podawania przyczyn lub do zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.
Kontakt:Osoba do kontaktu: merytorycznie: Monika Rogula tel. 32 6216 721, adres e mail: mrogula@ichpw.pl
Numer dokumentu:DPF/1736/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: