Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-30
Przedmiot ogłoszenia:ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
Organizator:MIASTO SULEJÓWEK
Adres: Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. miński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /22/ 76 06 255, tel. +48 22 76-06-201 fax. +48 22 76-06-213
E-mail:
Opis:,,ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK"

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Odbiór odpadów zawierających azbest zalegających na terenie nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek od osób fizycznych, przewiezienie odpadów zawierających azbest z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwienia i ich unieszkodliwienie - w ilości 70,95 Mg.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów azbestowych z nieruchomości wskazanych w wykazie punktów odbioru, przekazanym przez Zamawiającego na adres email Wykonawcy wskazany w umowie. Termin odbioru odpadów Wykonawca ma obowiązek ustalić bezpośrednio z osobami wskazanymi w w/w wykazie.
Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem punktów odbioru. Urządzenie ważące powinno posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji zadania, wykonanych na różnym etapie prac w ilości co najmniej 10 sztuk - zdjęcia należy przekazać w formie elektronicznej na adres mailowy srodowisko@umsulejowek.pl najpóźniej w dniu przekazania protokołu odbioru robót lub zapisane na płycie CD razem z protokołem odbioru robót. Zdjęcia powinny być czytelne, wykonane w dobrej jakości, kolorowe.
Za potwierdzenie zakończenia wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem uważa się sporządzenie, przekazanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy), złożonego wraz z następującymi załącznikami:
protokołami odbioru odpadów zawierających azbest sporządzonymi dla każdego punku odbioru, podpisanymi przez osoby wskazane w wykazie punktów odbioru wraz ze wskazaniem wagi, o której mowa w ust. 2,
oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac stanowiących przedmiot zamówienia- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649), (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do projektu umowy),
kartą, przekazania odpadów wystawioną przez Wykonawcę dla osoby wskazanej w wykazie punków odbioru odpadu,
kartami przekazania odpadów lub dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odpadów przekazanych na składowisko) (oryg. 2 egz.).
dokumentację fotograficzną, o której mowa w ust. 3
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do 31.07.2020 r. (w przypadku gdy realizacja zamówienia przedłuży się ze względu na zasady przyznawania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego).

Uwaga! Szacuje się, że średnia waga 1 m2 odpadów azbestowych wynosi 14 kg. W przypadku realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu Miasta Sulejówek usuniętych zostanie 70,95 Mg odpadów.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06.05.2020 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, pok. nr 1 z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie zadania pn.: Odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Sulejówek" lub przesłać na adres email Urzędu Miasta Sulejówek urzad@umsulejowek.pl.
Termin składania:2020-05-06
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania całego przedmiotu zamówienia -od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r. Za termin wykonania zadania uznaje się datę podpisania protokołu odbioru prac. (w przypadku gdy realizacja zamówienia przedłuży się ze względu na zasady przyznawania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego)
Wymagania:KRYTERIUM OCENY:

Najniższa cena.

DODATKOWE INFORMACJE:
Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dotacji na realizację zadania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

Posiadanie stosownych zezwoleń pozwalających na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego),
Kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, aktualnych zezwoleń i umów:
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, których dotyczy zamówienie (kod odpadu 17 06 05*),
umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, która jednoznacznie wskazuje na gotowość przyjęcia odpadów zawierających azbest od Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia lub zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu,
decyzja w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów niebezpiecznych lub decyzja dla składowiska odpadów niebezpiecznych zezwalająca na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poprzez składowanie.
Oświadczenie o przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu odpadów zawierających azbest (zał. nr 1 do oferty).
Równocześnie z popisaniem umowy na realizację zadania, podpisana zostanie umowa powierzenia danych.
Kontakt:OSOBA DO KONTAKTU:
Aneta Wąsowska- Żeberek - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel. /22/ 76 06 255
Numer dokumentu:W.ŚGO.7031.1.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: