Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór surowców wtórnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o
Adres: Siedliska 77, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks: 87 610 20 60
E-mail:
Opis:,,Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych." Opis:
Przedmiotem oferty jest odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:
Opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01
Surowiec pochodzi z odpadów komunalnych zmieszanych przetwarzanych w sortowni odpadów. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: karton ok. 70 ton. Materiał jest zbelowany.
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02
W sortowni odpadów odzyskiwane są tworzywa sztuczne.
Tworzywa te są dzielone na poszczególne rodzaje surowca, w zależności od potrzeb klienta. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: butelki PET (biały ok. 22 ton, niebieski ok. 20 ton, zielony ok. 10 ton,). Materiał jest zbelowany.
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02
W sortowni odpadów odzyskiwane są tworzywa sztuczne.
Tworzywa te są dzielone na poszczególne rodzaje surowca, w zależności od potrzeb klienta. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: chemia gospodarcza (PP-HDPE ok. 15 ton, chemia gospodarcza twarda PP ok. 15 ton). Materiał jest zbelowany.
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02
W sortowni odpadów odzyskiwane są tworzywa sztuczne.
Tworzywa te są dzielone na poszczególne rodzaje surowca, w zależności od potrzeb klienta. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: Folia LDPE ok. 24 ton.
Opakowania z metali (NE) - kod odpadu 15 01 04
Metale wysortowane zostają z odpadów komunalnych zmieszanych w procesie segregacji automatycznej (w tym puszki aluminiowe). Dostępna ilość surowca do sprzedaży: ok. 7 ton.
Opakowania ze szkła - kod odpadu 15 01 07
Posiadamy w swojej ofercie stłuczkę szklaną pochodzącą z sortowni odpadów w ilości ok. 70 ton.
Papier i tektura - kod odpadu 20 01 01
Surowiec pochodzi z odpadów komunalnych zmieszanych przetwarzanych w sortowni odpadów. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: makulatura mix ok. 60 ton. Materiał jest zbelowany.
Metale (złom Fe) - kod odpadu 20 01 40
Metale wysortowane zostają z odpadów komunalnych zmieszanych w procesie segregacji ręcznej. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: ok. 80 ton.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przedkładać do dnia 04.12.2019r. do godz. 12:00 w formie pisemnej, drogą pocztową, elektronicznie (e-mailem) lub w drodze bezpośredniego doręczenia, z dopiskiem: ,,Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych."
Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, faks: 87 610 20 60; e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
Termin składania:2019-12-04
Wymagania:W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru. Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w miejscowości Siedliska 77, 19-300 Ełk. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.
Oferta powinna zawierać: Wartość usługi poprzez podanie ceny netto, do której Dostawca doliczy VAT wg obowiązującej stawki.
Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert. Dodatkowe warunki:
- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów)
- Wpis do rejestru podmiotów wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- Dostawca oczekuje od Odbiorcy deklaracji o przekazaniu dokumentów DPR/EDPR, DPO/EDPO na odpady opakowaniowe z grupy 15 o kodach odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 oraz oświadczeń o przekazaniu do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku ze wskazaniem zastosowanego procesu odzysku lub/recyklingu adresu instalacji na odpad z grupy 20 o kodzie odpadu 20 01 40 (wzór/ oświadczenia zostanie przekazany firmie odbierającej surowce).
Uwaga: Oferty złożone przez Odbiorców którzy zalegają z płatnościami dl i będą rozpatrywane.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: