Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23517652 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny
Organizator:Uniwersytet Rzeszowski
Adres: al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
NIP:PL8133238822
Telefon / fax:725 250 182
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116953
Opis:DOSTAWA zestawów odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnych do realizacji projektu pn. "Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA"
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.01.02.00-18-0085/17 - Podkarpackie Centrum Innowacji

Część 1
Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnych do przeprowadzenia badań w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji na projekt o nazwie ,,Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA".
Ze względu na kontynuację prowadzonych badań Zamawiający oczekuje dostawy wymienionych odczynników (nie akceptuje zamienników ani produktów równoważnych). Zgodnie z protokołami na stronie producenta są to jedyne odczynniki kompatybilne z minisekwenatorem MinION (Oxford Nanopore) wykorzystywanym w badaniach prowadzonych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-13
Termin składania:2022-07-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz oferty" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-06
Data ostatniej zmiany
2022-07-06 15:45:47

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 50%
P1 = Cn / Cb x 50
gdzie:
P1 - liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium
Cn - cena najniższej oferty (spełniającej wszystkie wymogi)
Cb - cena oferty badanej
Skala punktów: 0-50 pkt.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy - 50%
P2 = Tn / Tb x 50
gdzie:
P2 - liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium
Tn - najkrótszy termin dostawy
Tb - termin dostawy z oferty badanej
Skala punktów: 0-50 pkt.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Kawka
tel.:
e-mail: akawka@ur.edu.pl
Małgorzata Karbarz
tel.: 725 250 182
e-mail: mkarbarz@ur.edu.pl
Kod CPV:33696500-0, 38436160-9, 38437000-7, 38437110-1
Numer dokumentu:2022-38775-116953, ZAK/2022/04/00128
Źródło: Internet i własne
Załączniki: