Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Organizator:Urząd Gminy Fredropol
Adres: Fredropol 15, 37-734 Fredropol
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przemyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(16) 671 98 18 w. 22
E-mail:
Opis:zwracamy się o
przedstawienie oferty cenowej na:
,, Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w schronisku z terenu gminy Fredropol w 2020r." oraz ,, Zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt".
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
polegających na:
- odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku
- odławiania chorych zwierząt i ptaków wolno żyjących (dzikich)
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
3. Zakres zamówienia obejmuje
- całodobowe odławianie i dostarczanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Fredropol do schroniska,
- eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie, po wcześniejszym uzyskaniu opinii lekarza
weterynarii,
- podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebranie
zwierzęcia ze schroniska, po uregulowaniu przez niego kosztów pobytu psa w schronisku,
- traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt,
- wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających odłowienie i przyjęcie zwierząt przez
Zleceniobiorcę, zawierających opis przyjęcia zwierzęcia (data, miejscowość z jakiej zwierzę zostało
odłowione, datę zgłoszenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego,
- Wykonawca nie może odławiać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby przez
pracownika Zamawiającego, Policję. Pracownik Zamawiającego, Policja zgłasza potrzebę odłowienia
zwierzęcia drogą mailową telefonicznie bądź też za pomocą faxu.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odłowionych zwierząt do schroniska,
- zakres obejmuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych
miotów dostarczonych z terenu gminy Fredropol,
- usługi, z wyjątkiem usypiania ślepych miotów, musza być wykonywane w wymiarze całodobowym,
a podmiot musi zapewnić 24 -godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną, uważa się, iż
podmiot składający ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. po otrzymaniu
zgłoszenia podjecie działań musi nastąpić niezwłocznie,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, z udziałem zwierząt
na terenie gminy Fredropol,
- zakład leczniczy podejmujący się świadczenia usług weterynaryjnych musi być do tego odpowiednio
dostosowany, posiadać niezbędną aparaturę i sprzęt, własny środek transportu z możliwością
przełożenia zwierząt,
-zakres usług dotyczy bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkowi i obejmuje udzielenie pierwszej
pomocy, zbadanie ogólnego stanu , wykonanie niezbędnych zabiegów, szczególnie przeciwko
wściekliźnie oraz w razie konieczności bezzwłoczne uśmiercenie,
- w przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy sporządzić notatkę (protokół)
zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres wykonanych zabiegów.
Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnionądo
składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1) W zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6)
2) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15,
z dopiskiem ,, Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w schronisku z terenu gminy Fredropol w 2020r."
3) lub e-mailem na adres: sekretariat@fredropol.pl z dopiskiem ,, Odławianie i transport oraz
utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy
Fredropol w 2020r."
Termin złożenia oferty - do dnia 14.01.2020 r. do godz. 14:00
Termin składania:2020-01-14
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
01.04.2020 do 31.03.2021 r.
Wymagania:Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie
dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.
. Termin płatności:
Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionej Faktury z terminem płatne 30 dni
od przedłożenia faktury.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
4) Ofertę może złożyć Wykonawca, który ma własne schronisko lub posiada podpisaną umowę
schroniskiem,
5) W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć urządzenia
i środki które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. Środek do
przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy o ochronie
zwierząt.
Uwagi:Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych
kryteriów.
7. Podstawa wyboru oferty o kryteria:
Najniższa cena
Kontakt:9. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Imię Nazwisko: Joanna Mazur
Stanowisko: inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki
tel. (16) 671 98 18 w. 22
os@fredropol.pl
Numer dokumentu:ROŚ.6140.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: